Дослідження структурних підрозділів

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту освітиКафедра теорії й методики дошкільної та початкової освітиКафедра теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освітиКафедра теорії й методики природничо-математичної освіти та ІТКафедра філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів
Тема: Психолого-андрагогічний супровід професійного саморозвитку педагога в умовах реформування середньої освіти Експериментальні заклади освіти: Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти Коли і ким надано статус, дата і номер наказу: рішення вченої ради МОІППО, протокол від 20 лютого 2019 року № 1 Мета: наукове обґрунтування та впровадження психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах реформування освіти. Завдання:
 • Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практичній діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, уточнити понятійний апарат дослідження.
 • Визначити й теоретично обґрунтувати наукові підходи до психолого-андрагогічного супроводу як фасилітації професійного саморозвитку та самореалізації педагогів в умовах реформування освіти та реалізації концепції «Нова українська школа».
 • Спроєктувати модель психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти, визначити умови її реалізації.
 • Розробити технології психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти.
 • Експериментально перевірити ефективність розробленої моделі в регіональних умовах.
 • Розробити науково-методичні рекомендації упровадження розробленої моделі психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку педагогів у систему післядипломної педагогічної освіти
Напрями науково-дослідної роботи всеукраїнський рівень:
 • розроблення та апробація науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення освітнього процесу;
регіональний рівень:
 • розроблення та використання науково-методичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення освітнього процесу;
інституційний рівень:
 • розроблення й експериментальна перевірка варіативної частини змісту вищої (зокрема післядипломної) освіти.
Терміни: 2019–2023 рр. Очікувані результати: Реалізація експерименту / проєкту / науково-дослідної роботи забезпечить:
 • реалізацію моделі психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти;
 • розроблення методичних рекомендацій щодо психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти;
 • розроблення технологій діагностики ефективності психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти
Організації-партнери: заклади освіти області Науковий керівник: Тихонова Тетяна Валентинівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри  педагогіки, психології та менеджменту освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Паспорт науково-дослідної роботи
Тема: Підвищення фахової компетентності педагогічних працівників із формування цілісної картини світу в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Експериментальні заклади освіти: Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Коли і ким надано статус, дата і номер наказу: Рішення вченої ради МОІППО (протокол від  20 січня 2017 року № 1) Мета роботи: апробувати науково-теоретичні та методичні аспекти підвищення фахової компетентності педагогічних працівників із формування цілісної картини світу в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Завдання роботи:
 •  Апробувати педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування цілісної картини світу в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
 •  Розробити модель науково-методичного супроводу формування цілісної картини світу в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
 • Провести науково-методичні та навчально-практичні заходи зазначеної проблематики для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та початкової школи
Напрям науково-дослідної роботи регіональний рівень:
 • розроблення та використання освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання та виховання;
інституційний рівень:
 • розроблення й експериментальна перевірка варіативної частини змісту вищої (зокрема післядипломної) освіти.
Терміни: початок – січень 2017 р.; кінець – грудень 2021 р. Очікувані результати: реалізація науково-дослідної роботи забезпечить удосконалення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи відповідно до вимог Нової української школи Організації-партнери: заклади освіти області Науковий керівник: Сокуренко Олена Олексіївна, кандидат  педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Паспорт науково-дослідної роботи
Тема: Компетентнісно-діяльнісна парадигма мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Експериментальні заклади освіти: Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти Коли і ким надано статус, дата і номер наказу: рішення вченої ради МОІППО, протокол від 29 листопада 2018 року № 7 Мета: реалізація компетентнісно-діяльнісної парадигми мовно-літературної та художньо-естетичної освіти у закладах загальної середньої освіти Миколаївської області. Завдання:
 • Вивчення потреб учителів мовно-літературного та художньо-естетичного циклів щодо необхідної наукової, методичної, практичної допомоги з проблеми реалізації компетентнісно-діяльнісного підходу на уроках Нової української школи.
 • Наукове і методичне опрацювання теми дослідження у вигляді наукових статей, тез та виступів на науково-теоретичних і науково-практичних конференціях різного рівня.
 • Пошук (розробка), апробація та впровадження в практику освітньої діяльності методів, методик, прийомів, засобів та технологій компетентнісно-діяльнісних уроків мовно-літературного та художньо-естетичного циклів Нової української школи.
 • Створення онлайнового ресурсу кафедри з представленням наукових та методичних розробок для широкого використання в освітньому процесі
Напрями науково-дослідної роботи всеукраїнський рівень:
 • розроблення та апробація освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання та виховання;
регіональний рівень:
 • розроблення та використання освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання та виховання;
інституційний рівень:
 • використання освітніх інновацій, перевірених у ході експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів.
Терміни початку і закінчення науково-дослідної роботи: січень 2018 року – грудень 2024 року Очікувані результати: реалізація науково-дослідної роботи забезпечить удосконалення професійної компетентності учителів мовно-літературного та художньо-естетичного циклів відповідно до вимог Нової української школи Організації-партнери: заклади освіти області Науковий керівник: Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Паспорт науково-дослідної роботи
Тема: Екстраполяція методів пізнання природи на навчальний процес як засіб  формування природничо-наукової компетентності учнів Експериментальні заклади освіти: Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти Коли і ким надано статус, дата і номер наказу: рішення вченої ради МОІППО, протокол від 26 квітня 2017 року № 4 Мета: створення системи заходів удосконалення навичок учителя-природничника з упровадження в освітній процес методів пізнання природи в ході підвищення кваліфікації. Завдання:
 • Виявлення рівнів навичок і вмінь спостереження, вимірювання, постановки навчального експерименту респондентів контрольної та репрезентативної вибірок учителів та учнів до і після педагогічного експерименту.
 • Створення системи заходів удосконалення навичок учителя-природничника з упровадження в освітній процес методів пізнання природи в системі післядипломної педагогічної освіти.
Напрями науково-дослідної роботи інституційний рівень:
 • розроблення й експериментальна перевірка варіативної частини змісту вищої (зокрема післядипломної) освіти.
Терміни початку і закінчення науково-дослідної роботи: квітень 2017 року – грудень 2021 року Очікувані результати: Реалізація експерименту / проєкту / науково-дослідної роботи забезпечить:
 • удосконалення навичок учителя-природничника з упровадження в освітній процес методів пізнання природи за створеною системою заходів під час підвищення кваліфікації;
 • формування в учнів природничо-наукової компетентності;
 • високу мотивацію в учнів розвитку інтересу до вивчення природничих дисциплін
Організації-партнери: заклади освіти області Науковий керівник: Клименко Людмила Олександрівна, Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри  теорії й методики природничо-математичної освіти та ІТ Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Паспорт науково-дослідної роботи
Тема: Науково-методичні засади підвищення професійного потенціалу вчителів-суспільствознавців в умовах реалізації сучасної освітньої парадигми Експериментальні заклади освіти: Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти Коли і ким надано статус, дата і номер наказу: рішення вченої ради МОІППО, протокол від 25 січня 2017 року № 1 Мета: визначення та обґрунтування науково-теоретичних і методичних складових системи розвитку професійної компетентності вчителів-суспільствознавців, а також умов її підвищення в ході реалізації сучасної освітньої парадигми. Завдання:
 • Науково-організаційне забезпечення науково-дослідної роботи (визначення мети, завдань, гіпотези дослідження, напрямів дослідження та їх персоналізація, обгрунтування теми).
 • Організаційно-методичне забезпечення науково-дослідної роботи (створення творчих груп, укладання угод тощо).
 • Розроблення науково-теоретичних положень із теми дослідження.
 • Розроблення й упровадження моделі системного підвищення професійного потенціалу вчителів-суспільствознавців в умовах реалізації сучасної освітньої парадигми.
 • Організація та проведення заходів навчально-практичного та науково-методичного характеру для вчителів-суспільствознавців області.
 • Підготовка науково-методичних публікацій про хід і результати дослідження.
 • Друк навчально-методичних матеріалів на допомогу вчителям-суспільствознавцям.
 • Упровадження моделей навчальних занять із предметів освітньої галузі «Суспільствознавство».  
 • Моніторингові дослідження відповідно до етапів роботи.
 • Узагальнення результатів науково-дослідної роботи, розроблення рекомендацій, визначення перспектив упровадження моделі «Система підвищення професійного потенціалу вчителів-суспільствознавців в умовах реалізації сучасної освітньої парадигми».
 • Поширення досвіду науково-дослідної роботи
Напрями науково-дослідної роботи регіональний рівень:
 • розроблення та використання освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання та виховання;
інституційний рівень:
 • використання освітніх інновацій, перевірених у ході експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів;
 •   розроблення й експериментальна перевірка варіативної частини змісту вищої (зокрема післядипломної) освіти.
Терміни початку і закінчення науково-дослідної роботи: січень 2017 року – грудень 2021 року Очікувані результати: Реалізація експерименту / проєкту / науково-дослідної роботи забезпечить:
 • Науково-практичне розроблення проблеми розвитку професійної компетентності вчителів-суспільствознавців, а також умов її підвищення в ході реалізації сучасної освітньої парадигми.
 • Розроблення та упровадження моделі системного підвищення професійного потенціалу вчителів-суспільствознавців в умовах реалізації сучасної освітньої парадигми, а також навчально-(науково)-методичного забезпечення до неї. 
 • Розвиток інноваційної складової підвищення кваліфікації вчителів освітньої галузі «Суспільствознавство».
 • Актуалізація суспільствознавчої освіти в регіоні на засадах Нової української школи та інших сучасних освітніх стратегій 
Організації-партнери: 
 • Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми»
 • Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека
 • Центр європейської політики (Республіка Словаччина)
 • Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
 • ГО «Світ розвитку суспільства»
 • ГС «Інститут інтегрального розвитку», м. Київ
 • ГО Територіальна козацька громада міста Миколаєва
 • Державний архів Миколаївської області
Науковий керівник: Ніколаєв Ігор Євгенович, доктор історичних наук, завідувач кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Паспорт науково-дослідної роботи