wrapper

flat facebook32x32    10423 64   

Із 1999 по 2018 роки відбулася трансформація кафедри природничих дисциплін у кафедру теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій. За цей час захищено три дисертації на присвоєння звання кандидатів педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02. Клименко Людмилою Олександрівною та Ліскович Оленою Володимирівною та доктора історичних Єрміловим Валерієм Семеновичем, кандидатом медичних наук.

Нинішній склад кафедри

Науково-педагогічні працівники: Клименко Людмила Олександрівна, завідувач, к. пед.н., доцент, заслужений працівник освіти України; Єрмілов Валерій Семенович, д. іст. н., к. мед. н, професор кафедри; доценти кафедри Ліскович Олена Володимирівна, к. пед.н.; Мироненко Ірина Володимирівна.

Педагогічні працівники: Рогожинська Еліна Костянтинівна, методист із математики; Гордієнко Роман Вікторович, методист із хімії; Ліскович Олена Володимирівна, к. пед.н., методист із фізики та атрономії; Мироненко Ірина Володимирівна, методист із біології та екології; Довженко Олена Анатоліївна, методист із трудового навчання та технологій.

Лаборант: Чіаурелі Олександр Володимирович.

Кафедра має свої традиції, які забезпечують синергію професійного зростання вчителя, це: обласна педагогічна відкрита студія «Наука і ми» (із 2013 року); виїзний лекторі «Людина у Всесвіті» (із 2016 року); обласний форум юних шанувальників фізики та астрономії (із 1988 року); обласний конкурс для учнів 5-11 класів «Енергія» (із 2006 року); ??77

Мета діяльності кафедри

Забезпечення якісної післядипломної освіти вчителів природничо- математичних дисциплін, трудового навчання та технологій закладів загальної середньої освіти області та надання освітніх послуг з природничо-математичних питань, інформаційних технологій, трудового навчання педагогічним працівникам навчальних закладів області усіх видів у системі підвищення кваліфікації

Основні завдання за напрямами:

Навчальний: забезпечення особистісно-зорієнтованого освітнього процесу за модульною системою для учителів природничо-математичних дисциплін, трудового навчання та з певних питань на курсах керівних і педагогічних працівників інших категорій.

Науковий:

 • Нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри;
 • здійснення наукового загальнокафедрального дослідження, спрямованного на підвищення предметної компетентності педагогів з теми «Екстраполяція методів пізнання природи в освітній процес як засіб формування природничо-наукової компетентності учнів»;
 • забезпечення науково-методичного супроводу викладання предметів природничо-математичного циклу, трудового навчання та розроблення навчально-методичних посібників на допомогу предметникам;
 • упровадження результатів наукових досліджень науково-педагогічних та педагогічних працівників у освітні процеси з природничо-математичних дисциплін, трудового навчання;
 • участь науково-педагогічних та педагогічних працівників у Міжнародних, усеукраїнських наукових зібраннях.

3. Методичний:

 • Підготовка фахівців до конструювання творчого пошуку якісних змін в новій українській школі, створення освітніх інновацій, впровадження засад світового освітнього бренду STEM-освіти;
 • керівництво випускними роботами слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних дисциплін, трудового навчання;
 • консультування слухачів курсів керівних та педагогічних працівників навчальних закладів області з актуальних питань теорії й методики природничо-математичних дисциплін, інформатики, трудового навчання, STEM-освіти;
 • удосконалення використання ІКТ у освітньому процесі зі слухачами;
 • посилення практичного спрямування занять на курсах;
 • запровадження технологій ДН в освітній процес;

3. Організаційний: Створення умов для акмеологічного зростання вчителів природничо-математичних дисциплін, трудового навчання закладів загальної середньої освіти області у системі підвищення кваліфікації;

 • проведення обласних заходів для учнів та забезпечення їх участі на всеукраїнському і міжнародному рівнях; запровадження засад STEM-освіти.

Тема кафедрального дослідження «Екстраполяція методів пізнання природи в освітній процес як засіб формування природничо-наукової компетентності учнів»;

klimenkoКлименко Людмила Олександрівна, завідувач кафедри теорії й методики природичо-математичної освіти та ІТ, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України.

Тема дисертаційного дослідження «Гуманітаризація навчання фізики в загальноосвітній школі при вивченні оптичних явищ»

Коло наукових інтересів: методика вивчення сучасних досягнень фундаментальних наук; впровадження в освітній процес з природничих дисциплін методів пізнання природи; модернізація навчального експерименту; засади STEM-освіти; історія розвитку фундаментальних наук, життя їх творців, розвиток науки в Україні; сучасні методи залучення дітей та учнів до занять наукою.

Моб. 097 669 19 38

Список публікацій

 • Підготовка вчителя астрономії у процесі підвищення кваліфікації до впровадження STEM-освіти/ – [Електронний ресурс]: матеріали ІІ Міжнар. н/п конф. «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», КЗ / – [Електронний ресурс]: матеріали ІІ Міжнар. н/п конф. «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», КЗ «ЗОІППО», 18-25 квітня 2016 р. – Режим доступу:
 • https://drive.google.com/file/d/0B4K0hkaeW3PvMjhPdUxjSWhsXzA/view
 • Створення умов для розвитку інтелектуальної сфери молодого вчителя природничих дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти // Науковий Часопис. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2016. – Вип.53. – С. 79-85. – (НПУ ім. М. П. Драгоманова).
 • Підготовка вчителя астрономії у процесі підвищення кваліфікації до впровадження STEM-освіти // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2016. – № 4. – С. 29–33.
 • Удосконалення навичок учителя – природничника з упровадження в навчальний процес методів пізнання природи (у межах STEM-освіти) // Наук. журнал «Молодий вчений». – № 10 (37) жовтень. – Херсон, 2016.– С. 244 - 248.
 • Підвищення кваліфікації учителів-природничників з упровадження в навчальний процес методів спостереження, вимірювання, експерименту (у межах STEM-освіти) // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі». – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2016. – С. 41–42.
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників із питання впровадження STEM-освіти // матеріали I Міжнар. наук.-практ. сем. «STEM-освіта – проблеми та перспективи». – Кропивницький: КЛА НАУ, 2016. – С. 24-27.
 • Питання розвитку інтересу учнів до природничих наук у системі післядипломної педагогічної освіти// Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2016. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 61-65. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 • Рекламно-пропагандистський проспект виїзного лекторію «Людина у Всесвіті». Перше засідання «Наука – це цікаво! Наука – це весело» // Миколаїв : ОІППО, 2016. – 32 с.
 • Енергія – 2016 (матеріали переможців Відкритого обласного конкурсу для учнів 5–11 класів ЗНЗ) // Зб. Миколаїв: ОІППО, 2017. – 165 с.
 • Підвищення кваліфікації вчителів фізики з питання впровадження засад STEM-освіти // Україна-Польща: економічні та соціальні виклики 2030 : міжн. міждисц. конф., 30 вер. – 02 липня 2017 р. : електр. збірн. матеріалів. – Варшава, 2017. – С. 118–121.
 • Рекламно-пропагандистський проспект виїзного лекторію «Людина у Всесвіті». Друге засідання // Миколаїв : ОІППО, 2017. – с.
 • Формування природничо-наукової культури учнів старшої профільної школи у вивченні інтегрованого курсу «Природничі науки»
 • Підвищення рівня предметної компетентності вчителя-природничника в умовах неперервної освіти //Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній та вищій школі 2018, 13-15 вересня 2018 р.: збірн. Матеріалів міжн. наук.-практ. конф. – Херсон, 2018. – С. 7–8.
 • Ефективні форми та методи організації навчальної діяльності учнів у процесі викладання інтегрованого курсу «Природничі науки». 10 клас. Методичний посібник / Упорядники: Л. О. Клименко, О. В. Ліскович, І. В. Мироненко – Миколаїв: ОІППО, 2018. – 288 с.

 

Єрмілов Валерій Семенович фото

Посада – професор кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та ІТ

Тема дисертаційного дослідження (докторського) – Популяризація та впровадження наукової медицини громадською медичною допомогою на Півдні України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Коло наукових інтересів проблеми охорони здоров’я дітей Миколаївської області, історія медицини Півдня України.

Контактні дані – моб. тел.: 050-507-97-68

Публікації за 3 останні роки:

 1. Єрмілов В. Особливості діяльності міської громадської медицини Херсонської губернії / Валерій Єрмілов // Актуальные научные исследования в современном мире: ІХ Международная научно-практическая интернет-конференция, 26-27 января 2016 г., Переяслав-Хмельницкий / Сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 9, ч. 4. – С. 63-66.
 1. Єрмілов В.С. Херсонська земська медична освіта / В.С. Єрмілов // Людина віртуальна: збірник наукових праць (за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 30-31 березня 2016 року) / За заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 115-117.
 1. Єрмілов В.С. Організація в Миколаєві медичної допомоги пораненим і хворим воїнам у роки Першої світової війни / В. С. Єрмілов // Військова історія Північного Причорномор’я: від найдавніших часів до сьогодення (збірка матеріалів конференції). – Миколаїв, 2016. – С. 28-30.
 1. Єрмілов В.С. Природні лікувальні фізичні ресурси як фактор лікування і профілактики захворювань постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи / В.С. Єрмілов // Сучасні оцінки наслідків радіаційних аварій: радіологічні, медичні, соціальні аспекти: Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених, присвяченої вшануванню 30-ї річниці аварії на ЧАЕС, 21 квітня 2016 року. – Миколаїв, 2016. – С. 24-27.
 1. Єрмілов В. Досвід громадської медицини Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століть як повчальний феномен для сучасності / Валерій Єрмілов // Матеріали V Міжнародної науково-практична інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» : збірник наукових праць, 20 вересня 2016 р. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 5. – С. 77-79.
 1. Єрмілов В. Лікарська діяльність В. І. Даля / Валерій Єрмілов // Літературний дивосвіт краян-ювілярів : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 22-23 вересня 2016 року). – Миколаїв : ОІППО, 2016. – С. 25-27.
 1. Єрмілов В. С. Перший публічний звіт Миколаївської міської лікарні / В. С. Єрмілов // Історія. Етнографія. Культура : Нові дослідження : збірник наукових матеріалів Х Миколаївської обласної краєзнавчої конференції (Миколаїв, 20-21 жовтня 2016 року). – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 108–109.
 1. Єрмілов В. С. Чорноморський флот у період російсько-турецької війни 1828-1829 років: епідемічні загрози / В. С. Єрмілов //  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Історичні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Миколи Шитюка. – № 2 (42), листопад 2016. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – С. 88–93.
 1. Єрмілов В. С. Перша допомога при нещасних випадках і терористичних актах : навчально-методичний посібник / В. С. Єрмілов. – Миколаїв : ОІППО, 2016. – 48 с.
 1. Єрмілов Валерій. Перша спроба організації підвищення кваліфікації вчителів у Миколаєві / Валерій Єрмілов // Краєзнавчий альманах. Історія. Археологія. Наука. Культура. Освіта. – Миколаїв: МОІППО, 2016. – № 1. – С. 85–88.
 1. Єрмілов В. С. Фабрично-заводська і страхова медицина як органічно поєднані складові громадської медицини Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / В. С. Єрмілов // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» : збірник наукових праць, 20 січня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 8. – С. 82–85.
 1. Єрмілов В. С. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів у контексті профілактичного аспекту організації діяльності цих закладів / В. С. Єрмілов // Молодий вчений. – 2017. – № 5 (45), травень. – С. 346–351.
 1. Єрмілов Валерій. «Сухий закон» і «п’яне» місто Вознесенськ / Валерій Єрмілов // Краєзнавчий альманах. Історія. Археологія. Наука. Культура. Освіта. – Миколаїв : МОІППО, 2017. – № 1. – С. 23–25.
 1. Єрмілов В. С. Особливості впровадження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів: методичні рекомендації. –  Миколаїв : ОІППО, 2017. – 32 с.
 1. Єрмілов В. С. Профспілковий рух медиків Миколаївщини: витоки та початок / В. С. Єрмілов // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Миколи Шитюка. – № 2 (44), листопад 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 130–141.
 1. Єрмілов В. С. Досвід спільних дій медиків, української влади та союзників із попередження епідемії холери у Миколаєві у 1918 р. // Миколаївщина: нариси історії революції 1917–1921 років / Л. Л. Левченко, Л. А. Вовчук, О. В. Волос та ін. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 203–207.
 1. Єрмілов В. С. Зародження і становлення профспілкового руху медиків Миколаївщини // В. С. Єрмілов. – Миколаїв, 2018. – 56 с.
 1. Єрмілов В. С. Морська медицина дорадянського Миколаєва / В. С. Єрмілов // Історія медичної науки, практики та освіти : збірка статей та тез науково-практичної конференції, 26–27 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 272–280.
 1. Єрмілов В. Медико-санітарний нагляд за школами та їх учнями в Херсонській губернії / Валерій Єрмілов //  Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» : збірник наукових праць, 30 квітня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 17. – С. 121–125.
 1. Єрмілов В. С. Курортне лікування у некурортному Миколаєві / В. С. Єрмілов // Сучасні технології в різних моделях організації охорони здоров’я: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25–27 травня 2018 р.) / за ред. проф.. Бабова К. Д., В. О. Колоденка. – К., 2018. – С. 45–46.
 1. Єрмілов В. С. Фінансові засади утворення земської медицини Херсонської губернії [Електронний ресурс] / В. С. Єрмілов // Історія науки і біографістики. – 2018. – № 2. – Режим доступу: http: ind.dnsgb.com.ua/2018.02.pdf.
 1. Єрмілов В. Утворення і діяльність організації Червоного Хреста у дорадянському Миколаєві (до 100-річчя з дня заснування Товариства Червоного Хреста України) / Валерій Єрмілов // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Миколи Шитюка. – № 1 (45), червень 2018. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 114–119.
 1. Єрмілов В. С. Економічні особливості діяльності медичного страхування і страхової медицини на Півдні України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / В. С. Єрмілов // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Випуск 23. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 110–117.

24. Єрмілов В. С. Догляд за хворими дітьми (поради батькам і медичним сестрам закладів освіти) : навчально-методичний посібник / В. С. Єрмілов. – Миколаїв, ОІППО, 2018. –  32 с.

 

liskovichЛіскович Олена Володимирівна

Доцент кафедри

Тема дисертаційного дослідження «Формування предметної та ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ»

Коло наукових інтересів:

 • методика викладання фізики та астрономії;
 • сучасні освітні технології;
 • упровадження компетентнісного підходу в освітній процес.

Публікації (за останні 3 роки)

Статті у фахових виданнях:

 1. Ліскович О. В. Застосування особистісно-діяльнісного підходу у формуванні компетентностей учнів на уроках фізики / О. В. Ліскович // Науковий Часопис. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2016. – Вип. 53. – С. 121-127. – (НПУ ім. М. П. Драгоманова).
 2. Ліскович О. В. Підготовка вчителя астрономії у процесі підвищення кваліфікації до впровадження STEM-освіти / Л. О. Клименко, О. В. Ліскович // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2016. – № 4. – С. 29–33.
 3. Ліскович О. В. Особливості проектування навчального процесу з фізики, орієнтованого на формування компетентностей учнів / О. В. Ліскович // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 71. – С. 47–53. – (Херсонський державний університет).
 4. Ліскович О. В. Структура та сутність підприємницької компетентності учнів у контексті навчання фізики / О. В. Ліскович // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2016. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 69-72. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 5. Ліскович О. В. Підприємницька компетентність учнів як один із результатів упровадження компетентнісного підходу в навчанні фізики / О. В. Ліскович // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 29-32.
 6. Ліскович О. В. Компетентнісно орієнтовані задачі з фізики як засіб формування ключових компетентностей учнів / О. В. Ліскович // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 168. – С. 128-132. – (Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка).

Матеріали конференцій:

 1. Клименко Л. О. Підготовка вчителя астрономії у процесі підвищення кваліфікації до впровадження STEM-освіти [Електронний ресурс] / Л. О. Клименко, О. В. Ліскович // Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 18-25 квітня 2016 р. : збірник матер. – Режим доступу: https://drive.google.com/ file/d/0B4K0hkaeW3PvMjhPdUxjSWhsXzA/view.
 2. Ліскович О. В. Проектування компетентнісно орієнтованого навчального процесу з фізики / О. В. Ліскович // Актуальні проблеми природничо-математичної світи в середній і вищій школі : міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 вересня 2016 р. : збірник матер. – Херсон: Видавництво ХНТУ. – 2016. – С. 63-66.
 3. Ліскович О. В. Підвищення кваліфікації вчителя як необхідна умова забезпечення якісного навчання астрономії / О. В. Ліскович // Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук : міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 вересня 2016 р. : тези доп. – Миколаїв, 2016. – С. 166-168.
 4. Ліскович О. В. До питання формування підприємницької компетентності учнів у процесі вивчення фізики / О. В. Ліскович // Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі : ІІ міжнар. інтернет-коф., 17-22 жовтня 2016 р. : збірн. матеріалів. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 56-58
 5. Ліскович О. В. Методика формування підприємницької компетентності учнів у процесі розв’язування задач із фізики / О. В. Ліскович // Україна-Польща: економічні та соціальні виклики 2030 : міжн. міждисц. конф., 30 вер. – 02 липня 2017 р. : електр. збірн. матеріалів. – Варшава, 2017. – С. 118-121.
 6. Ліскович О. В. Учнівські навчальні проекти в контексті оновленої програми з фізики для основної школи / О. В. Ліскович // Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього та майбутнього : всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю, 24-26 травня 2018 р. : збірн. матеріалів. – Луцьк, 2018. – С. 148 –150.
 7. Ліскович О. В. Фізичні задачі як засіб удосконалення математичної грамотності учнів / О. В. Ліскович // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі : : міжнар. наук.-практ. конф., 13-15 вересня 2018 р. : збірник матер. – Херсон: Видавництво ХНТУ. – 2018. – С. 45-47.

Посібники:

 1. Ліскович О. В. Пізнаємо Всесвіт. Матеріали учасників ІІ Обласних астрономічних читань / О. В. Ліскович. Миколаїв: ОІППО, 2016. – 220 с.
 2. Ефективні форми та методи організації навчальної діяльності учнів у процесі викладання інтегрованого курсу «Природничі науки». 10 клас. Методичний посібник / Упорядники: Л. О. Клименко, О. В. Ліскович, І. В. Мироненко – Миколаїв: ОІППО, 2018. – 288 с.

Контактні дані

м. тел. 097-553-45-29, 066-774-13-06

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

mironenkoМироненко Ірина Володимирівна

Посада:

доцент кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій МОІППО.

Тема дисертаційного дослідження:

«Методика формування загальнобіологічних понять із використанням системи пізнавальних завдань в учнів основної школи»

Коло наукових інтересів:

реалізація діяльнісного підходу в освітньому процесі з біології, сучасні досягнення біології, методи біологічних досліджень, екологія.

Публікації (за останні 3 роки):

 1. Формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі вивчення біології: науково-методичний посібник / Упор. І. В. Мироненко. – Миколаїв: ОІППО, 2015. – 64 с.
 2. Приєднайся до Дня довкілля  посади вишню  окрасу рідної землі / Л.О. Клименко, І. В. Мироненко. – Вересень. – № 3–4 (72–73). – 2015.
 3. Особливості роботи з обдарованими та здібними учнями на уроках біології із застосуванням пізнавальних завдань / І. В. Мироненко. – Вересень. – № 1–2 (70–71). – 2015. – С. 92–98.
 4. Формування дослідницької компетентності учнів у процесі реалізації діяльнісного підходу при навчанні біології / І. В. Мироненко. – Біологія і хімія в рідній школі. – 2015. – № 2.  С. 25–28.
 5. Формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі вивчення біології: науково-методичний посібник / Упор. І. В. Мироненко. – Миколаїв: ОІППО, 2015. – 64 с.
 6. Формування загальнобіологічних понять в учнів основної школи з використанням структурно-логічних схем / Упор. І. В. Мироненко. – иколаїв: ОІППО, 2015. – 52 с.
 7. Мироненко І. В. Типові проблеми у вивченні біології та екології в загальноосвітніх навчальних закладах області / На допомогу миколаївському педагогу: збірник інструктивно-методичних листів та рекомендацій на 2015/16 навчальний рік [у 3 ч.].– Миколаїв: МОІППО, 2015. – Ч. 2. –т С.65-94.
 8. Мироненко І. В. Особливості роботи з обдарованими та здібними учнями на уроках біології із застосуванням пізнавальних завдань // Вересень. – № 1–2 (70–71). – 2015. – С. 92–98.
 9. Мироненко І. В. Еколого-патріотичне виховання дітей та молоді на Миколаївщині / І. В. Мироненко // Військово-патріотичне виховання учнівської і студентської молоді: сучасні виклики та стратегії дій: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 21–22 квітня 2015 року). – Миколаїв: ОІППО, 2015. – С. 73–74.
 10. Мироненко І. В. Деякі аспекти екологічної освіти та виховання на Миколаївщині / І. В. Мироненко // Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні : Матеріали Х міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв : НУК, 2015. – С. 224-226
 11. Мироненко І. В. Приєднайся до дня довкілля  посади вишню  окрасу рідної землі / Л. О. Клименко, І. В. Мироненко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» (3-4 грудня 2015 року, м. Київ)
 12. Мироненко І. В.Особливості роботи з обдарованими школярами під час вивчення біології в загальноосвітній школі // Особливості підвищення якості природничої освіти в технологізованому суспільстві: всеук. наук.-практ. конф., 29 жовт. 2015 р. : тези доп. – Миколаїв : ОІППО, 2015. – С. 169-170.
 13. Мироненко І. В. Загальнобіологічні поняття як складова сучасного шкільного курсу біології / І. В. Мироненко // Науковий Часопис. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2016. – Вип. 53. – С. 148-154. – (НПУ ім. М. П. Драгоманова).
 14. Мироненко І. В. Приєднайся до Дня довкілля – посади яблуню – дитинства оберіг. Обласний екологічний проект (продовження створення «зелених класів» на Миколаївщині») / І. В. Мироненко. – Миколаїв: ОІППО, 2016. – 36 с.
 15. Еколого-краєзнавчі аспекти створення «зелених класів» на Миколаївщині / тези доповіді І. В. Мироненко. – Матеріали обласного дослідницького форуму «80-річчя Миколаївської області: екскурс у минуле і сьогодення» (м. Миколаїв, 20 вересня 2016 року). – Миколаїв: ОІППО, 2017.
 16. Мироненко І. В. Приєднайся до Дня довкілля – Посади дуба – оберіг українського народу (присвячений 100-річчю подій Української революції 1917–1921 років). Обласний екологічний проект (продовження створення «зелених класів» на Миколаївщині») . – Миколаїв: ОІППО, 2017. –52 с.
 17. Типові проблеми у вивченні біології та екології в загальноосвітніх навчальних закладах області /На допомогу миколаївському педагогу/ інструктивно-методичний лист та рекомендації на 2018/19 навчальний рік. Миколаїв: ОІППО 2018. – с. 54.

Контактні дані:

E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

т. (066) 794 38 59

Гордієнко Роман Вікторович

gordienko

Методист кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та ІТ із хімії

Коло педагогічних інтересів: використання гаджетів у освітньому процесі з хімії та природознавства (5 клас); сучасна техніка для хімічних досліджень; світовий досвід викладання хімії.

 

Довженко Олена Анатоліївна

dovzhenko

Посада:

Методист кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та ІТ

Коло педагогічних інтересів: процес створення і застосування оптимальної системи навчально-виховного процесу і умов їх здійснення; форми, методи та засоби навчання з предметів трудового навчання, технології та креслення; техніки особистої праці вчителя; засоби виявлення обдарованих учнів.

Контактні дані: 0969798045, 0935220789

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Чиаурелі Олександр Володимирович

chaureli

Лаборант кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та ІТ

http://www.zoofirma.ru/