Загальна інформація

Кафедра теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти є структурним підрозділом МОІППО, що у своїй діяльності керується Законом України «Про освіту», наказі Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 538 «Про затвердження Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти», наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», інших актів законодавства України, Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Статутом МОІППО, іншими нормативно-правовими актами, що визначають загальні правові та організаційні засади її функціонування.

В основу діяльності кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти покладено основні положення Нової української школи та європейські стандарти шкільної освіти.

Мета діяльності

Мета діяльності Кафедри – сприяння становленню на Миколаївщині системи стандартів змісту та методики викладання мовно-літературних та художньо-естетичних дисциплін, базованих на компетентнісно-діяльнісній парадигмі Нової української школи. Концептуальні засади діяльності Кафедри базуються на розумінні фундаментальної ролі значення мовно-літературної та художньо-естетичної освіти для подальшого розвитку Нової української школи та формуванні ключових компетентностей учня ХХІ століття.

Основні завдання

 • Формування українськомовної стійкості педагогів Миколаївщини.
 • Реалізація ноосферного аспекту компетентнісно-діяльнісного підходу в системі мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Нової української школи.
 • Створення власних авторських шкіл та майстерень прикладного характеру для популяризації кращого педагогічного досвіду у мовно-літературній та художньо-естетичній освіті.
 • Надання методичного інструментарію учителям Миколаївщини для навчання учнів спілкуванню державною (і рідною у разі відмінності) та іноземними мовами.
 • Розробка відповідно до Державного стандарту освіти необхідних наукових та методичних рекомендацій для початкової (з 2018 р.) та основної (з 2022 року) школи.
 • Пошук, апробація та впровадження у практику сучасних методик викладання мовно-літературних та художньо-естетичних предметів, адекватних поняттям «нова грамотність», «нове читання» і «нове письмо» та текстам «нової природи» як таких, які найповніше відповідають природі сучасного учня як «людини екрану».
 • Надання науково-методичної допомоги учителям Миколаївщини щодо формування на уроках мовно-літературного та художньо-естетичного циклів математичної компетентності, компетентності у природничих науках і технологіях, умінь навчатися впродовж життя, соціальної та громадської компетентності, підприємливості, екологічної грамотності і здорового життя.
 • Удосконалення художньо-естетичних компетентностей освітян Миколаївщини через залучення їх до різноманітних культурно-мистецьких заходів кафедри і МОІППО з метою формування емоційно-ціннісного ставлення до мистецтв і загальнокультурної грамотності.
 • Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності освітян Миколаївщини з метою подолання цифрового розриву між педагогами та учнями.
 • Створення та постійне поповнення новими науковими і методичними матеріалами існуючих онлайнових та офлайнових інформаційних ресурсів кафедри.

Тема кафедрального дослідження

Компетентнісно-діяльнісна парадигма мовно-літературної та художньо-естетичної освіти

 

gich

Гич Галина Миколаївна

Завідувач кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти

Кандидат педагогічних наук, доцент

Учні «нової грамотності», тексти «нової природи», педагогіка тексту і читання.

Публікації 2015 – 2018 рр.)

 1. Буктрейлер як засіб розвитку професійної компетенції вчителів літератури // Буктрейлер як засіб розвитку професійної компетенції вчителів літератури // На допомогу миколаївському педагогу: Збірник інстр-метод. листів та рекомендацій. Частина 1.- Миколаїв, 2015.
 2. З пеклом в душі книги не читаються // Філологічний Олімп. – 2017. - № 10).
 3. «Кліпове мислення» молоді: ворог чи друг навчання? // Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили: Науково-метод. посібн. 2016. – Вип. 257, Т. 269. Педагогіка / Чорноморський державний університет ім. П. Могили
 4. Кліпове мислення» дітей та підлітків як феномен сучасного навчального процесу // Вересень. 2014. - № 3 - 4.
 5. Медійні методики активізації читання дітей та підлітків // Від медіаграмотності – до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи: тези доповідей Міжнародн. наук.-практ. конф.- Миколаїв, 2016.
 6. Можливості використання нових видів текстів під час викладання курсу «Література рідного краю» // Літературний дивосвіт краян-ювілярів: Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., 22 – 23 вересня 2016 р.
 7. Література рідного краю: Методико-бібліогр. посібн. – Миколаїв, 2016. – 35 с. (сайт МОІППО).
 8. «Новий одяг Гутенберга»: мультимодальні тексти у роботі вчителя – філолога ХХІ століття // Вереснь. 2018. – Здано до друку.
 9. Сторітеллінг як інноваційна методика формування мовної компетенції учнів ЗНЗ Науковий вісник Миколаївського Національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: Збірник наукових праць / За ред. проф. А. Л. Ситченка. – Миколаїв, 2017.
 10. Тексти «нової природи» на уроках літератури у Новій українській школі» // Вересень, 2017. - Здано до друку.

Контактні дані

Мобільний телефон - 0930093201

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100004743619419

Профіль у Гуггл+ google.com/+GalinaGych

 

lukjanenkoЛукьяненко Дарія В’ячеславівна

Посада доцент кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО, кандидат філологічних наук

Тема дисертаційної роботи«Художня рецепція Григорія Сковороди в українській літературі ХХ століття»

Коло науковихінтересівсучасна українська література: літературознавчий і методичний дискурси, регіональні тексти Миколаївщини

Публікації (за останні 3 роки)

 1. Домінанти філософії Г. Сковороди в літературному сприйнятті молодшого підлітка // Переяславські Сковородинівські студії : філологія, філософія, педагогіка : зб. наук. праць / [за заг. ред. М.П. Корпанюка]. – Ніжин : Видавець Лисенко М.М., 2017. – Вип. 4. – С. 255–260.
 2. Альтернативи життєвого вибору в містичному контексті (на матеріалі роману Наталки Шевченко «Подвійні міражі») // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. – № 1 (19), квітень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 144–147.
 3. Образи-символи поетичного саду Миколи Вінграновського // Літературний дивосвіт краян-ювілярів : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 22-23 вересня 2016 року). – Миколаїв : ОІППО, 2016. – С. 39–41.
 4. Новий формат інтегрованих уроків літератури рідного краю // Пя’ті Волошинські читання Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи : тези доповідей Усеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 22–25 червня 2017 року). – Миколаїв : ОІППО, 2017. – С. 89–91
 5. Поетична візія Миколаєва у творчості Д. Кременя // 80-річчя Миколаївської області : екскурс у минуле і сьогодення : збірка матеріалів обласного дослідницького форуму (м. Миколаїв, 20 вересня 2017 року) [упоряд. : Н. А. Сторчак, Н. В. Калкутіна, Г. Ю. Суріна, О. В. Волос, В. В. Гладун]. – Миколаїв : ОІППО. – С. 76–78.
 6. «Модні» тенденції розвитку сучасної української мови: до питання поширення варваризмів // Слобожанська беседа : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Старобільськ, 23 листоп. 2017 р.) / ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»; за ред. проф. Глуховцевої К. Д. – Вип. 10. – Старобільськ, 2017. – С. 161–165.
 7. Концепт «Україна» в інтерпретації Братів Капранових // Поетика художнього тексту. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Херсон, 18-19 травня 2018 року) / Херс. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 55–57.
 8. Сучасна українська література як джерело формування життєвої компетентності особистості // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 7-11 лютого 2018 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 85–90.
 9. Державомовна компетентність сучасного освітянина: теоретико-практичний аспект // Вісник Глухівського національного педагогічного Університету імені Олександра Довженка [Наукове видання]. Збірник наукових праць. Педагогічні науки, 2018. – Випуск 2 (37). Ч. І – С. 188–195
 10. Варіації образу Григорія Сковороди вукраїнській прозі ХХ–ХХІ століття // Переяславські сковородинівські студії. Спецвипуск: посібник-антологія «Поетичний славень Сковороді»: / [за заг. ред. М. П. Корпанюка]. – Переяслав-Хмельницький, Ніжин 2018. – Вип. 5. –С. 51–63.
 11.  Цивілізованість людини ХХІ століття: літературний аспект // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція«стан та перспективи розвиткукультурологічної наукив Україні». Частина І. – Миколаїв:ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2018. – С. 116–118.
 12.  Мовний вибір молодого покоління // Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2018 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – С. 22–24.

Контактні дані 096-455-06-80

svet-daria@ukr.net

https://www.facebook.com/daria.lukyanenko.9

 

petrenkoПетренко Ольга Миколаївна

Доцент кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Художньо-естетична освіта, історія і культура Миколаївщини, мистецьке краєзнавство, патріотичне виховання.

Публікації (за останні 3 роки)

 1. Культура міста Миколаєва в період австро-німецької військової присутності: 17.03.1918 – 14.03.1919 рр. // «Питання німецької історії» [Текст]: зб. наук. пр. / відп. ред. С. Й. Бобилєва. – Д.: Ліра, 2015 – 356 с. / Петренко О. Культура міста Миколаєва в період австро-німецької військової присутності: 17.03.1918 – 14.03.1919 рр. – С. 179 – 185.
 2. Українські гімни і патріотичні пісні як чинник національного виховання // Всеукраїнськ. наук.-практ. конф. «Військово-патріотичне виховання учнівської і студентської молоді: сучасні виклики та стратегії дій», 21-22 квітня 2015 р.. – Миколаїв: ОІППО. / Петренко О. Українські гімни і патріотичні пісні як чинник національного виховання. – С. 82 -84.
 3. Музично-педагогічна освіта на Миколаївщині: історія і сучасність (до 100-річчя МНУ ім. В. О. Сухомлинського та 50-річчя впровадження спеціальності «музичне мистецтво») // ІХ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження – Миколаїв : Видавництво Ірини Гудим, 2015. – 248 с. /Петренко О. М. Музично-педагогічна освіта на Миколаївщині: історія і сучасність (до 100-річчя МНУ ім. В. О. Сухомлинського та 50-річчя впровадження спеціальності «музичне мистецтво») – С. 96 – 98.
 4. Нотні рукописи музейних колекцій в аспекті джерелознавчих досліджень // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження – Миколаїв : Збірник наукових матеріалів Х Миколаївської обласної краєзнавчої конференції, 20-21 жовтня 2016 року / ред.. рада М. Ф Димитров (голова), В. А. Михайлов та ін. – Миколаїв : Іліон, 2016 – 248 с. / Петренко О. М. Нотні рукописи музейних колекцій в аспекті джерелознавчих досліджень С. 225 – 228.
 5. Пісенні обрії Тетяни Ярової // Музика – 2017 - №2 – / Петренко О. Пісенні обрії Тетяни Ярової С. 46 – 47.
 6. Синергія пісенної ниви Тетяни Ярової та Дмитра Креміня // МУЗИКА. Інтернет журнал. 9 лютого, 2016. Режим доступу: http://mus.art.co.ua/
 7. Kunst und Kultur die Sakralsymbolik in liturgischen liedern der ukrainischen tradition der 17.-18. Jh. // East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. / Petrenko O.– 2017/ – 1 (17)/ - Volume 1 – p. 23 – 27.
 8. Художньо-естетична освіта та виховання на Миколаївщині: історія і сучасність // 80-річчя Миколаївської області: екскурс у минуле і сьогодення: Збірка матеріалів обласного дослідницького форуму (Миколаїв, 20 вересня, 2017 р.). - Миколаїв ОІППО, 2017. – Петренко О. Художньо-естетична освіта та виховання на Миколаївщині: історія і сучасність // 80-річчя Миколаївської області: екскурс у минуле і сьогодення. – С. 155 – 157. http://www.moippo.mk.ua/attachments/article/4617/Електронна збірка 80 річчя Миколаївської області.pdf
 9. Семантика образів української поезії в музичних інтерпретаціях: за творами шкільної програми // П’яті Волошинські читання. Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи : тези доповідей Усеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 22-25 червня 2017 року). – Миколаїв, МОІППО,2017. – 152 с. / Петренко О. Семантика образів української поезії в музичних інтерпретаціях: за творами шкільної програми. – С. 105 – 109.

Контактні дані.

0 67 307 6106

olpe@i.ua

petro1969@gmail.com

Перепелиця Оксана Володимирівна

доцент кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти

Кандидат педагогічних наук

Творчі здібності, дизайн освітнього середовища, індивідуальний імідж педагога.

Публікації (за останні 3 роки)

 1. Організація творчої діяльності особистості в позашкільному закладі//«Science» the European Association of pedagogues and psychologists. International scientific-practical web-congress of pedagogues and psychologists. «Be smart!» the 17-18 th of February 2015 – volume 1 – Geneva. – С. 171-176..
 2. Сутність і структура творчих здібностей особистості Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 17.Теорія і практика навчання та виховання. - Вип.26:збірник наукових праць/за науковою ред.академіка В.І.Бондаря. Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2015. – С. 118-123
 3. Творча самореалізація особистості в системі сучасної освіти Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць /За ред..проф.А.Л.Ситченка,-№4 (51), грудень 2015. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015. – С. 151-154
 4. Дизайн як проектна культура. Тези доповідей. Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні» : програма (м.Миколаїв 26 березня 2015 року). Миколаїв ВП «Миколаївська філія КНУКІМ».-2015.
 5. Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності освітян Психологія : реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.Вип.7/ упоряд.Р.В.Павелків,Н.В.Корчакова; ред..кол.:Р.В.Павелків,В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. Рівне: РДГУ, 2016. – С. 161-165.
 6. Вплив медіаосвіти на молоде покоління Від медіаграмотності до медіа культури: стратегії, проблеми, перспективи: тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м.Миколаїв, 27 квітня 2016 року). Миколаїв: ОІППО, - 2016.-С.80-82.
 7. Формування індивідуального стилю діяльності студента-дизайнера як науково-педагогічна проблема ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні» : програма (м.Миколаїв 30 березня 2017 року). Миколаїв ВП «Миколаївська філія КНУКІМ».-2017.

Контактні дані

0999205873

oksamut06@gmail.com

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

oksana.perepelytsia@moippo.mk.ua

Профіль у Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100003899822110

Кузнєцова Анастасія Миколаївна

Посада: старший викладач

Коло наукових інтересів:

 • Теорія і практика навчання державної мови в середній і вищій школі.
 • Культура мовлення сучасного освітянина.
 • Методика викладання української літератури в середній і вищій школі.
 • Сучасні освітні технології.

Контактні дані:

(097) 291 86 07

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пономаренко Ганна Володимирівна, методист кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти

ponomarenko

Навчальний предмет: Зарубіжна література, російська мова

Коло педагогічних інтересів: Методика викладання зарубіжної літератури, російської мови; компетентнісно-діяльнісна парадигма викладання зарубіжної літератури, російської мови

Контактні дані:
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
моб.тел: (097) 715 80 30

Діордіца Діна Павлівна, методист кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти

diordica

Навчальний предмет: українська мова і література

Коло педагогічних інтересів: Методика викладання української мови і літератури; компетентнісно-діяльнісна парадигма викладання зарубіжної літератури, російської мови

Публікації (за останні 3 роки):

Контактні дані:

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

моб.тел: (066) 900 97 04

Кібалова Тетяна Валеріївна, методист музичного мистецтва кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО.

kibalova

Навчальний предмет: музичне мистецтво, інтегрований курс «Мистецтво»

Коло педагогічних інтересів: Методика викладання музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво»; компетентнісно-діяльнісна парадигма викладання мистецтва; сучасне музичне мистецтво України в навчальних закладах освіти.

Публікації (за останні 3 роки):

Контактні дані:

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

моб. тел: (063) 067 06 62

Крик Дмитро Олексійович, методист образотворчого мистецтва кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО.

krik

Навчальний предмет: образотворче мистецтво, інтегрований курс «Мистецтво»

Коло педагогічних інтересів: Методика викладання образотворчого мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво»; популяризація сучасного українського мистецтво в закладах загальної середньої освіти; компетентнісно-діяльнісна парадигма викладання мистецтва.

Публікації (за останні 3 роки):

Контактні дані:

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

моб. тел: (067) 436 42 14