Філософія освіти – галузь соціальної філософії, що охоплює широке коло світоглядних ідей та орієнтирів, наукових теорій і педагогічних напрямків, які зумовлюють методологію навчання та виховання нової людини. В основі філософії освіти – комплексне й міжгалузеве вивчення системи освіти, що поєднує "зовнішні" щодо системи освіти соціальні науки із "внутрішніми" – власне практичною педагогікою та методикою викладання суспільствознавчих предметів.

Концепція Нової української школи передбачає актуалізацію гуманістично-культуротворчої філософії освіти. Отже, стратегічна мета кафедри полягає у становленні особистості вчителя як високоосвіченого, творчого суб'єкта культури, здатного до наукового пошуку, компетентного, наділеного кращими людськими якостями педагога, вихователя, учителя. Підвищення освітнього рівня і педагогічної майстерності працівників освіти має спиратися на нові світоглядні засади, новий тип особистості, а відповідно, застосовуються нові методики виховання та навчання, що випливають з Концепції "Нова українська школа".

Призначення кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів у контексті Нової української школи – забезпечення розвитку і саморозвитку особистості як суб'єкта освіти, здатного не лише обслуговувати вже існуючі педагогічні й соціальні методики і технології, а й виходити за межі нормативної діяльності, здійснювати інноваційний супровід навчального процесу, створювати і розвивати середовище для педагогічної й учнівської творчості в широкому сенсі. Робота кафедри здійснюється з урахуванням сформованої мотиваційної потреби вчителів різних фахів, що відповідає їхнім зацікавленням і професійним запитам та відповідає вимогам суспільства й часу. Діяльність кафедри ґрунтується на принципах українського патріотизму, демократії, гуманізації, системності, неперервності, наступності, інтеграції й дезінтеграції, варіативності, індивідуалізації та ін.

Стратегічні цілі кафедри. Реалізація положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції нової української школи, Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017–2021 роки, інших концептуальних і програмних документів у сфері освіти; підвищення потенціалу вчителів щодо викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство», у тому числі за новими навчальними програмами; підготовка вчителів-суспільствознавців до впровадження у 2018/19 н.р. інтегрованих курсів «Історія: Україна і світ», «Громадянська освіта»; організація освітньої і наукової діяльності кафедри відповідно до положень нового Закону України «Про освіту»; розвиток суспільствознавчої складової професійної компетентності педагогів інших освітніх галузей і керівних кадрів у сучасних умовах (філософія освіти, правова компетентність, національно-патріотичне виховання тощо), підготовка вчителів-предметників до реалізації наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» та формування в учнів громадянської компетентності (як ключової); робота з обдарованою та здібною учнівською молоддю; проектна діяльність; розвиток зв’язків з освітніми та науковими установами, громадськими об’єднаннями у сфері суспільствознавчої освіти; підвищення ефективності діяльності кафедри, розвиток власної професійної компетентності науково-педагогічних і педагогічних працівників кафедри.

Тема науково-дослідної роботи кафедри: «Науково-методичні засади підвищення професійного потенціалу вчителів-суспільствознавців в умовах реалізації сучасної освітньої парадигми»

Склад кафедри:

lozkoЛозко Галина Сергіївна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри;

доктор філософських наук, професор, етнолог, релігієзнавець, член Національної Спілки письменників України (публіцист), з 1995 р. – головний редактор науково-популярного філософсько-релігієзнавчого журналу "Сварог" .

Освіта та професійний шлях:

 • У 1969 р. закінчила Київську СШ №140; 1977 р. – Київський державний університет імені Тараса Шевченка.
 • З 1969 р. працювала вчителем у кількох Київських середніх школах.
 • З 1989 – у Київських ВНЗ: ст. викладачем КПІ, КІСВ, доцентом УДАККО (з 1995), професором КНУКіМ (з 2000), завідувачем кафедри філософії КУ ім. Бориса Грінченка (з 2007); з 2012 р. – професор ЧДУ ім. Петра Могили (з червня 2016 – ЧНУ); з вересня 2018 – завідувач кафедри філософії освіти, теорії та методики суспільствознавчих предметів МОІППО.

Захист дисертацій:

 • 1996 р. – захист кандидатської дисертації на тему: "Українське язичництво як джерело побутового релігійного синкретизму" в Інституті філософії ім. Григорія Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства), за спеціальністю 09.00.11 релігієзнавство.
 • 2007 р. – захист докторської дисертації на тему: "Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті" на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.12 українознавство в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Кафедра релігієзнавства).

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

 • 1997 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри українознавства Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти.
 • 2008 р. – нагороджена Почесним Диплом МОН України за особистий творчий внесок в удосконалення процесу навчання і виховання молоді (Одинадцята міжнародна виставка навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні", 27-29 лютого 2008).
 • 2011 р. – присуджено вчене звання професора кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.
 • 2013 р. – нагороджена Грамотою Управління освіти і науки Миколаївської Облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 17-річчя заснування університету.

Наукові інтереси: філософія, релігієзнавство, етнологія, українознавство, культурологія.

Авторка 20 книжок (монографій і підручників), які перевидавалися багато разів, та понад 350 філософських і українознавчих публікацій. Зокрема книжки: «Українське язичництво» (1994, 2008),  «Українське народознавство» (1995, 2004, 2006, 2010, 2011, 2014),  «Правослов. Молитви до Рідних Богів» (1995,  2001, 2009),  «Rodzima wiara ukrainska» (Вроцлав 1997,  польською мовою),  «Іменослов. Імена слов’янські, історичні та міфологічні» (1998),  «Етнологія України» (2001),  текстологічне дослідження «Велесової Книги» (2002, 2004, 2007, 2010, 2011, 2015),  «Коло Свароже» (2004, 2006, 2009), «Пробуджена Енея» (2006), «Європейський етнорелігійний ренесанс: Витоки, сутність, перспективи» (2006), «Рідна читанка» (2008), «Дерево Життя. Українська міфологія» для середнього шкільного віку (ілюстрований навч. посібник-альбом, 2009), «Філософія науки. Конспект лекцій для аспірантів» (2011), «Рідні імена» (2011), «Волховник: Правослов Рідної Віри» (2012), «Етнодержавознавство. Філософсько-теоретичний вимір: курс лекцій» (2012), «Боги і народи: етносоціальний вимір" (2015), «Галшка. Лозки і Гулевичі в ХV – ХVІІ ст.» (2015), поетичний переклад зі словенської поеми Франце Прешерна "Хрищення при Савиці" (2016), "Орден Бога Сонця: історія і метафізика" (2018) та ін.

Упорядник і автор передмови до хрестоматії з культурології «Антологія християнства» (2010, 2011, 2012, 2014), автор передмови та упорядник вибраних творів В.Шаяна "Віра предків наших" (2018).

Співавтор кількох колективних академічних та художньо-літературних видань: «Релігієзнавчий словник» (Інститут філософії НАН України, 1996), «Історія релігії в Україні» у 10 т. (під заг. ред. проф. А.Колодного, Т.І, 1998), «Академічне релігієзнавство» (за ред. проф. А.Колодного, 2000), «Мала енциклопедія етнодержавознавства» (За ред. акад. Ю.Римаренка, Інститут держави і права ім. Корецького), «Небо України. Поетична антологія» за ред. В.Коломійця (2001), «Історія соціологічної думки: енциклопедичний словник-довідник» (2016). 

Загальний наклад одноосібних книжок автора складає понад 122 тисячі примірників.

Наукові статті за останні 3 роки:

 1. Лозко Г. С. Критерії типології НРР і релігієзнавча класифікація рідної віри / Лозко Галина // Наукові праці: Соціологія. – Випуск 246, том 258. – ЧДУ ім. Петра Могили, Миколаїв, 2015. – С. 124 –131.
 2. Лозко Г. С. Етносоціальні категорії філософії релігії: "метафізика крові" та "нумінозна сила" / Лозко Галина // Наукові праці: Філософія. – Випуск 245, том 257. – ЧДУ ім. Петра Могили, Миколаїв, 2015.– С. 58 – 64.
 3. Лозко Г. С. Еволюція уявлень про душу: від етнічних до світових релігій // Наукові праці: Філософія, Випуск 250, том 262. – С. 64-70.– ЧДУ ім. Петра Могили, Миколаїв, 2015.
 4. Лозко Г.С. Автентичні етнорелігії і проблеми типології нових релігійних рухів / Лозко Галина // Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія. – №31 (364). – Черкаси, 2015. – С. 96 – 106.
 5. Лозко Г. С. Символіка жінки-птаха в українській культурі // Україна в етнокультурному вимірі століть. – Випуск 5: "Міфи і символіка в етнокультурі українців" / Збірник наукових праць / Відп. ред. П.М.Чернега. – К.: Вид. НПУ імені М.П. Драгоманова. – К., 2015. – С.33 – 41.
 6. Лозко Г.С. Концепція викладання християнської етики Г. С. Сковороди: релігієзнавчий аналіз / Лозко Галина // Наукові праці: Філософія, Випуск 274, том 286. – ЧДУ ім. Петра Могили, Миколаїв, 2016.– С. 37–42.
 7. Лозко Г. С. Актуалізація слов'янської антропоніміки в рідній вірі (філософсько-релігієзнавчий аспект) // Приятель українців. 150 років від дня народження Р.Ф.Кайндля. Збірник наукових статей за матеріалами міжнародної наукової конференції «150 років від дня народження Р.Ф.Кайндля», 23 вересня 2016 р. – Чернівці, Видавництолв Арт-Друк, 2016, стор. 160–170.
 8. Лозко Г. С. Історія Родового Слов'янського віча // Міжнародна науково-практична конференція "Ольвійський форум"–2016: Наукові праці: науково-методичний журнал. – Випуск 262. – Т. 274. Історія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2016. – С.17–24.
 9. Лозко Г.С. Революція світогляду в концепції "Задруги" Яна Стахнюка // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Випуск 280. – Т. 292. Історія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2017. – С.44–48.
 10. Лозко Г.С. Орденська модель українського ренесансу в етнофілософії Во­ло­ди­мира Ша­яна // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Випуск 288. – Т. 300. Філософія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2017. – С.10–14.
 11. Лозко Г.С. Християнський святковий календар: компаративно-релігієзнавчий аспект // Уманська старовина. Науковий журнал. – Вип.4. – 2017. – С.124 –130.
 12. Лозко Г. С. 75-ліття Ордену Бога Сонця: філософсько-історичне осмислення // Софія : Гуманітарно-релігієзнавчий вісник Кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.– №11,  2018 (подано до друку).
 13. Лозко Г.С. Онтологія святості у філософії Володимира Шаяна // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2018. – Випуск 18. – С. 143–149.

Матеріали і тези наукових конференцій за останні три роки:

 1. Лозко Г. С. Типологія релігій: принципи та критерії класифікацій // Соціальна відповідальність інтелектуалів та їхня роль у розвитку сучасного суспільства. Міжнародна науково-практична конференція "Ольвійський форум"– 2015: "Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі": тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – С.11 –13.
 2. Лозко Г.С. Чому потрібно позбуватися символів тоталітарного минулого: культур-філософський аналіз // Історико-культурна спадщина в контексті відродження самобутності регіонів України. Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2015: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – С. 10- 12.
 3. Лозко Г.С. Знайдено лист Дмитра Донцова до Лариси Мурович // Історико-культурна спадщина для сталого майбутнього України (До 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського). «Могилянські читання – 2016": Всеукраїнська науково-методична конференція "Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – С. 14 –16.
 4. Лозко Г. Володимир Шаян як філософ і релігієзнавець // Тези Міжнародної наукової конф. "Дні науки" Філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.– 26-27 квітня 2018.

Публіцистичні, науково-популярні праці, передмови та літературні переклади:

 • Лозко Г.С. З історії Родового слов'янського віча / Галина Лозко // Слава! Вісник Родового слов'янського віча. – №12, 2016. – С 13.
 • Лозко Г.С. Еволюція уявлень про душу: від етнічних до світових релігій / Галина Лозко // Слава! Вісник Родового слов'янського віча. – №12, 2016. – С. 6–10.
 • Лозко Г. Філософський та обрядовий смисл культу предків у слов'ян / Галина Лозко // Сварог: Філософія, Етнологія, Релігієзнавство. – Вип.25, 2016. – С.22– 27.
 • Лозко Г.С. Така химерна "гібридна" – війна Світу проти Дому / Галина Лозко // Сварог: Філософія, Етнологія, Релігієзнавство. – Вип.25, 2016. – С.63– 64.
 • Лозко Г. Коли зацвіте азалія... / Галина Лозко // Передмова до книги філософської прози: Юрій Чумак. Дарунок цариці Древи. К.: Арт-Економі. 2016.– С.3–6.
 • Прешерен Ф. Хрищення при Савиці. Поема / Франце Прешерен. – Поетичний переклад зі словенської, передмова та післямова Лозко Г. – Тернопіль: Мандрівець, 2016. – 36 с.
 • Лозко Г. Великий лицар Ордену Бога Сонця. Монументальна постать українського етнофілософа В.Шаяна // Шаян В. Віра Предків наших. Вибрані твори / Серія "Пам'ятки релігійної думки України-Русі"/ Передмова, упорядкування, підготовка до друку, загальна редакція та коментарі проф. Г.Лозко. – К.: ФОП Стебеляк, 2018. – 400 с. – С.4 –20.

Докладніше про Галину Лозко дивіться тут: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Електронна адреса: svaroh_7@ukr.net

Телефон:

bondjuchenkoБундюченко Тетяна Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри;

«Науково-просвітницька творчість та діяльність М. М. Аркаса»
Культурно-освітній розвиток Миколаївщини, видатні особистості в історії краю, історіографія та історіософія новітньої історії та інші актуальні питання історичної науки та освіти.

Публікації:

surinaСуріна Ганна Юріївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри;

Тема дисертаційного дослідження: Соціально-філософський аналіз архетипів космогонічних міфологем

Коло наукових інтересів: соціальна філософія, філософія історії, філософія освіти, філософія культури, релігієзнавство

Список опублікованих праць за останні 3 роки:

- публікації у фахових виданнях

 • Суріна Г.Ю. Функціонування міфу і наративу в сучасній масовій свідомості // ГРАНІ. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – № 3 (131), 2016. – Дніпропетровськ, вид-во ДНУ імені Олеся Гончара. – С. 6-10.
 • Суріна Г.Ю. Філософські засади використання наративного методу в психології і педагогіці // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : «Видавництво Гілея», 2016. – Вип. 115 (12). – С. 229-233.
 • Суріна Г.Ю. Поняття "партиципація": ґенеза і актуальність // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія : збірник наукових праць. – 2017. – № 1 (35). – С. 55-63.
 • Суріна Г.Ю. Потенціал філософії діалогу в контексті сучасної реформи української освіти // Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол. : Лозко Г. С. (голова) [та ін.]. – Миколаїв, 2017. – Т. 300. Вип. 288. – С. 26-30. – (Філософія).
 • Суріна Г.Ю. Соціально-економічні передумови зміни освітньої парадигми // Науковий журнал «Молодий вчений» № 4.1 (56.1), квітень 2018. – Видавництво «Молодий вчений», м. Херсон. – С. 81-84.
 • Суріна Г.Ю. Особливості аксіологічних засад реформи української освіти // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – June # 25, 2018. – P. 132-136.

- публікації у наукових часописах та збірках матеріалів конференцій

 • Сурина А.Ю. Миф и нарратив как способы творения смыслов // International scientific-practical forum of pedagogues, psychologists and medics [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Forum. " Geneva theoretical and practical forum of free topics ", the 28th of December, 2015, Geneva (Switzerland). © Authors, 2016 © the European Association of pedagogues and psychologists “Science”. – P. 281-287.
 • Суріна Г.Ю. Соціологічні погляди М.С. Грушевського // М.С. Грушевський – творець української держави : збірка матеріалів обласної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (м. Миколаїв, 20 жовтня 2016 року). – Миколаїв : ОІППО. – С. 48-51.
 • Суріна Г.Ю. Філософські засади трансгресивної педагогіки // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО. Частина І / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 46-48.
 • Суріна Г.Ю. Партиципаторні дії як чинник розвитку громадянського суспільства // Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – 230 с. – С. 145-147.
 • Суріна Г.Ю. Солідарність за П.О. Кропоткіним і сучасна партиципація: перетин змістів // Збірник тез і матеріалів доповідей Міжнародної наукової конференції «Наукові засади об’єктивності і суб’єктності громадянського суспільства» (м. Київ, 24-25 квітня 2017 року) в рамках «Днів науки філософського факультету – 2017». / за заг. ред. проф. Ф. М. Кирилюка. – Київ: Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 2017. – 95 с. – С. 57-60.
 • Суріна Г.Ю. Потенціал української філософії в контексті сучасної реформи освіти // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – 260 с. – С. 137-139.
 • Суріна Г.Ю. Комунікативні цінності в концепції екзистенціальної педагогіки О.Ф. Больнова // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро. Частина II. / Наук. Ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С. 185-188.
 • Суріна Г.Ю. Дизруптивний характер четвертої промислової революції // International research and practice conference “Modern methods, innovations and operational experience in the field of social sciences”, Lublin, Republic of Poland, October 20-21, 2017. – P. 202-204.
 • Суріна Г.Ю. Кен Робінсон про зміну освітньої парадигми // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції. 14 грудня 2017 р., м. Дніпро, ДОІППО. Частина I / Наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 25-27.

- публікації у колективних монографіях:

 • Сурина А.Ю. Архетипы украинской культуры (на примере украинской романтично-народной живописи) // Actual problems of the humanities: Monograph, Volume 4/ ed. by K. Vítková. – Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. – P. 3-16.

Контактні дані:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+38(050)-215-49-60


volosВолос Ольга Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри;

Освіта: Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В. Бєлінського, аспірантура Миколаївського державного педагогічного інституту.

Тема дисертації: «Діяльність земств Херсонської губернії в галузі сільського господарства (остання третина ХІХ – початок ХХ століття)».

Сфера наукових інтересів: формування історико-краєзнавчої компетентності педагогів й учнів, історичне краєзнавство, актуальні проблеми етнографії та етнології України, етнічної історії України.

Основні навчальні курси, спецкурси: «Етнологія України», «Українська етнографія», «Історичне краєзнавство», «Національне різнобарв’я Миколаївщини», «Соціально-економічна діяльність земських установ Херсонської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть», «Європейські студії».

Публікації:

 1. Садово-паркові комплекси міста Миколаєва ХІХ – ХХ століть. Стаття. Збірник Гуржіївські читання // Науковий вісник Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького – Черкаси ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 37-42.
 2. Виробництво сільськогосподарської техніки в Миколаєві (остання третина ХІХ – початок ХХ століть). Стаття. Український селянин: Збірник наукових праць / За ред. А. Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, 2015. – Вип. 15. – 105 с. – С. 37-40.
 3. Каменотесний промисел Гранітно-Степового Побужжя (остання третина ХІХ – початок ХХ століть). Стаття. Етнокультурні процеси українського східнороманського порубіжжя. Одеські етнографічні читання: Збірник наукових праць / Колектив авторів . – Одеса: 2015. – 296 c. – С. 74-81.
 4. До історії заселення прикодимських поселень Миколаївщини. Стаття. Кодима: Історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій. Одеські етнографічні читання: Збірник наукових праць / Колектив авторів . – Одеса: 2016. – 336 c. – С. 86-96.
 5. Соціально-економічна діяльність представників родини Ерделі. Стаття. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – Вип. 45. – Том 1. – 326. – С. 82-88.
 6. Вплив іноземної міграції на господарський розвиток краю в ХІХ столітті (на прикладі Миколаївщини). Стаття. Міграції в історії і етнічних процесах України. Одеські етнографічні читання: Збірка наукових праць: наукове видання / За редакцією В. Г. Кушніра. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 398 с. – С. 70-79.
 7. Соціально-економічна діяльність земських установ Херсонської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть. Посібник. – Миколаїв, ОІППО, 2015. – 132 с.
 8. Формування етнічної ідентичності засобами шкільного краєзнавства. Науково-методичні матеріали. Формування національної ідентичності учнівської молоді засобами суспільствознавчих дисциплін: науково-методичні матеріали / [А. М. Старєва, Н. А. Сторчак, О. М. Караульна, Д. Л. Десятов, О. В. Волос]. – Миколаїв, ОІППО, 2015. – 128 с. – С. 81-91.
 9. Навчально-краєзнавча діяльність МОІППО в системі патріотичного виховання школярів. Тези. Військово- патріотичне виховання учнівської і студентської молоді: сучасні виклики та стратегі: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – (м. Миколаїв. 21-22 квітня 2015 р.). – Миколаїв: ОІППО, 2015. –136 с. – С. 19-21
 10. Маловідомі сторінки епістолярної спадщини М. С. Грушевського. Стаття. Збірка. М. С. Грушевський – творець Української держави : збірка матеріалів обласної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження М. С. Грушевського (м. Миколаїв, 20 жовтня 2016 року) [упоряд. : Н. А. Сторчак, О. В. Волос, Н. В. Калкутіна, Г. Ю. Суріна, В. В. Гладун]. – Миколаїв : ОІППО, 2017. – 176 с. – С. 128-135.
 11. Миколаївський дослідник Семиріччя. Тези. Літературний дивосвіт краян-ювілярів: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – (м. Миколаїв. 22-2 вересня 2016 р.). – Миколаїв: ОІППО, 2016. –100 с. –
  С. 15-17.
 12. Діяльність миколаївського Товариства «Просвіта» у революційний 1917 рік. Науково-методичні матеріали. Миколаївщина в роки Української революції 1917-1921 рр. / [Л. Л. Левченко, В. А. Пархоменко, Н. В. Калкутіна, В. В. Гладун, Т. В. Серебрякова, М. О. Теряник]. – Миколаїв : ОІППО, 2017.
 13. Освітня діяльність органів місцевого самоврядування Степової України (на прикладі Херсонської губернії). Посібник. – Миколаїв, ОІППО, 2018. – 88 с.

 

gladunГладун Віталій Вікторович, старший викладач;

Посада – старший викладач кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів МОІППО

Коло наукових інтересівпатріотизм, громадянська компетентність, військова історія, національна ідентичність учнівської молоді.

Контактні дані – 0973967728 , vitaliutas7@gmail.com; vitalii.hladun@moippo.mk.ua

Публікації

Наукові статті

 1. Гладун В. В. Використання ігрових технологій на уроках історії як засіб підвищення ефективності освітнього процесу / В. В. Гладун // «Нова педагогічна думка». – 2018. – №2 (94)
 2. Гладун В. В. Виховання патріотизму та національної гідності на уроках історії України / В. В. Гладун // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. – № 2(57), травень 2017 – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 144-149.
 3. Гладун В. В. Особливості використання історико-краєзнавчих матеріалів в начальному процесі / В. В. Гладун // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. – № 4(59), грудень 2017 – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 152-158.
 4. Формування національної ідентичності учнівської молоді в освітньому процесі на уроках історії // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / За ред. проф. А. Л. Ситченка. — № 4 (55), грудень 2016. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 99-105.

Науково-методичний збірник

 1. Миколаївщина в роки Української революції 1917-1921 рр. / [Л. Л. Левченко, В. А. Пархоменко, Н. В. Калкутіна, В. В. Гладун, Т. В. Серебрякова, М. О. Теряник]. – Миколаїв : ОІППО, 2017 – 148 с.

Тези конференцій

 1. Гладун В. В. Гра як найефективніший інструмент активного навчання на уроках суспільствознавства / В. В. Гладун // Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: Матеріали І Всеукраїнської заочної науково- практичної конференції (м. Рівне, 27-28 квітня 2018 р.) / Навчально-науковий інститут права НУВГП. – Рівне, 2018. – С. 274-279.
 2. Гладун В. В. Дидактичний потенціал використання хмарних сервісів у роботі вчителя-суспільствознавця / В.В. Гладун // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р. м. Київ. У 2-х частинах : Ч. 1. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. – С. 207-210.
 3. Гладун В. В. Військово-патріотичні погляди у побудові Української держави С. Петлюри / В. В. Гладун // Філософія освіти та педагогіка : науково-методичний збірник Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. – Чернігів. – № 40, 5 квітня 2017. – С. 20-26.
 4.  Від вояка УПА до реабілітації власної гідності (П.С. Саранчук) / В. В. Гладун // Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 13-14 жовтня 2017 року). / Редколегія: О.М. Петровський, Б.Б. Буяк, І.М. Вітенко, A. Janowski, В.С. Мисик, Ф.І. Полянський, Я.В. Мерещак, І.Ф. Янюк. // Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Вип. 2. – С. 247-252.
 5. Гладун В. В. Мова як головний маркер у формуванні національної ідентичності та держави / В.В. Гладун // Духовно-історичні засади розвитку української нації: Матеріали п'ятої науково- практичної конференції з міжнародною участю. Хмельницький, 15-16 листопада 2017 р. // [ред. кол. : В.Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Символ, 2018. – С. 29-33.
 6. Концепція української національної ідеї М.С. Грушевського / В. В. Гладун // М. С. Грушевський – творець Українскьої держави : збірка матеріалів обласної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження М. С. Грушевського (м. Миколаїв, 20 жовтня 2016 року) [упоряд. : Н. А. Сторчак, О. В. Волос, Н. В. Калкутіна, Г. Ю. Суріна, В. В. Гладун]. – Миколаїв : ОІППО. – С. 61 – 65.

uchen

 

Учень Сергій Миколайович, старший викладач, методист кафедри;

Посада – старший викладач, методист кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів МОІППО

Навчальні предметиправознавтво, громадянська освіта

Контактні дані – 0660866510 , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

irtyschevaІртищева Олена Анатоліївна, методист кафедри;

Освіта: Миколаївський державний університет (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Спеціалізація: правознавство»); Магістратура Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»)

Навчальні предмети: Суспільствознавство

 

 

 

 

ivanchenkoІванченко Наталя Миколаївна, лаборант кафедри.

Тел..(066)3178365, natalja.ivanchenko@moippo.mk.ua