Єдина Країна! Единая Страна!
 
21 | 05 | 2018
Головне меню
Методичні матеріали
Заходи
ВхідЗвіт про діяльність МОІППО

Звіт про діяльність Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2014 році

Освіта один із основних, ефективних важелів цивілізаційного поступу та економічного розвитку держави, економіки знань, інноваційне середовище, де учні та педагоги набувають навичок і вмінь самостійно опановувати знання впродовж життя, застосовувати їх у практичній діяльності. Освіта повинна стати реальною гарантією забезпечення високих соціальних стандартів.

Для функціонування освіти як основи сталого розвитку країни, виходу її на рівень найбільш інформаційно й технологічно розвинених країн світу необхідно забезпечити інноваційні методики навчання, створити освітні інституції нового зразка.

2014 рік став для системи освіти Миколаївської області часом змін: включення України до інтеграційних процесів у міжнародному співтоваристві, що вимагають залучення української системи освіти до єдиного загальноосвітнього простору. Разом із тим це й нові проблеми, що необхідно вирішувати, а також визначити вектори подальшого розвитку системи регіональної освіти, зокрема й післядипломної.

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти впродовж багатьох років завжди виступав технологічним каналом підтримки всіх інноваційних процесів через розширення спектрів освітніх послуг і форм взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Відповідно головним завданням інституту в контексті вже нової регіональної освітньої моделі є формування готовності педагога до роботи в сучасних умовах.

Спільно з органами управління освітою, педагогічними колективами, батьками, громадськістю Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, методичні кабінети (центри) у 2014 році спрямували свою роботу на реалізацію державної освітньої політики в усіх секторах галузі. Здійснюючи нормативно-регулювальне, організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, орієнтуючись на пріоритети, визначені Міністерством освіти і науки України, та завдання, поставлені органами місцевого самоврядування, управління освітою, інститутом визначено формування змісту регіональної системи освіти щодо забезпечення доступності до якісних освітніх послуг педагогічних і керівних кадрів, а також дітей та учнівської молоді Миколаївщини, задоволення їхніх освітніх запитів, потреб, розвитку талантів і обдаровань.

Діяльність МОІППО в поточному році будувалася в нелегких умовах корекції плану роботи на 2014 рік відповідно до державної політики та складного фінансування.

В умовах терористичної агресії щодо суверенітету нашої держави та активізації сепаратистських настроїв певної частини населення акцент у діяльності МОІППО зміщений на питання патріотизму.

У системі мережевої взаємодії, контексті виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014–2016 роки актуальною в діяльності МОІППО, РМК (РМЦ) у 2014 році стала співпраця з Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, відділами (управліннями) освіти, методичними кабінетами (центрами) щодо забезпечення умов професійного розвитку педагогічних працівників, готовності їх до роботи в новому інноваційному режимі, науково-методичного супроводу реформування й модернізації системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти області, проведення масових заходів із педагогами й учнівською молоддю, участі в міжнародних, всеукраїнських і регіональних програмах та проектах, співпраці з громадськими й науковими організаціями в умовах створення нової моделі якості освіти, наукового простору та системи інформаційно-комунікативного забезпечення.

У 2014 році МОІППО та навчальні заклади області спільно з провідними науковими установами, Міністерством освіти і науки України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, громадськими організаціями брали участь у реалізації 30 міжнародних, 6 всеукраїнських та 15 регіональних проектів і програм, зміст яких спрямований напрофесійний розвиток педагогів, обдарованості учнівської молоді, розробку й запровадження в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів області матеріалів із освіти для сталого розвитку, кластерної технології, інформаційно-комунікаційних технологій, посилення екологічного та краєзнавчого аспектів у організації навчально-виховного процесу з учнями.

Інноваційна освітня діяльність – це процес внесення в освіту якісно нових елементів, що покращують її зміст, структуру, процес, результат. Наукова, інноваційна діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності та здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

У 2014 році МОІППО як координатор інноваційної політики в регіоні здійснював науково-методичний супровід 5-ти всеукраїнських та 5-ти регіональних експериментів. Дослідно-експериментальною роботою охоплено цілий ряд напрямів дошкільної, початкової освіти, основної та старшої школи. Кожен із експериментів має реєстраційний паспорт, який підготовлений згідно з наказом МОН України.

Із метою науково-методичного супроводу забезпечення якості дошкільної та загальної середньої освіти впродовж 2014 року інститутом здійснено експертизу педагогічних інновацій, розроблено та апробовано регіональний зміст освіти (варіативна складова навчальних планів), забезпечено експертно-аналітичну діяльність авторських програм, електронних і технічних засобів навчання тощо.

Прямим продуктом інноваційної діяльності навчальних закладів Миколаївської області, творчого пошуку миколаївських учителів стали: навчальні технології, які ми маємо можливість побачити щорічно під час всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та інших конкурсів педагогічної майстерності; оригінальні виховні ідеї, презентовані в учнівських проектах, зокрема цьогоріч – до шевченківського ювілею «Посади калину» тощо; нестандартні підходи в управлінні (кластерний підхід до організації освітньо-культурного соціуму села). У свою чергу, це сприятиме підвищенню якості регіональної освіти та конкурентоспроможності наших випускників.

Результатом упровадження інновацій як процесу творчої діяльності є зростання педагогічної майстерності вчителя і керівника, рівня його культури, мислення, світогляду, що вдало й ефективно продемонстровано різними категоріями освітян Миколаївщини в рамках започаткованого у 2014 році проекту «Літня школа освітян України» (проведено 3 літні школи з актуальних проблем розвитку освіти).Це здоров’язбережувальна технологія в післядипломній освіті, форма, що визнана як педагогічна інновація й підтримана педагогічними працівниками Миколаївщини та України, потребує продовження у 2015 році.

Якісні перетворення в освіті неможливі без творчої активності вчителів, удосконалення професійної майстерності.

Свої творчі здобутки та педагогічні знахідки педагоги можуть презентувати на різних освітянських конкурсах, яких є чимало, але найпрестижнішим серед них є щорічний всеукраїнський конкурс «Учитель року». У 2013/14 навчальному році всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2014» проводився з номінацій: «Географія», «Світова література», «Початкові класи», «Трудове навчання», «Директор школи».

Шість років поспіль Миколаївщина брала на себе почесну та разом із тим відповідальну місію – проведення ІІІ (заключного) туру всеукраїнського конкурсу. Саме в нашому краї відбулися змагання конкурсантів із номінацій: «Музика» (2005), «Початкові класи» (2006), «Образотворче мистецтво» (2007), «Зарубіжна література» (2008), «Фізика» (2009), «Математика» (2010), а в цьому році наша область приймала на своїх теренах найкращих учителів географії з 24 регіонів України.

Освітяни області гідно представляють Миколаївщину та займають друге почесне місце в рейтингу за результатами участі у ІІІ (заключному) турі конкурсу: сьогодні ми маємо 4-х абсолютних переможців та 20 лауреатів, 3-х найкращих сільських учителів із номінацій: «Правознавство», «Початкові класи», «Географія».

Інститутом разом із методичними службами області успішно проводиться робота щодо моніторингу соціального запиту на освітні послуги, перспективного й поточного планування підвищення кваліфікації з урахуванням нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників, державного замовлення, ліцензійних умов, запитів управлінь (відділів) освіти, нормативних документів галузі освіти, освітніх стандартів, державних програм, змін у навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів.

Упродовж 2014 року курсами підвищення кваліфікації охоплені 4 423 педагогічні й керівні кадри Миколаївської області, що становить 100 %, забезпечено роботу 180 груп.

У цілому у 2014 році освітня діяльність на базі МОІППО здійснювалася за 67 напрямами підвищення кваліфікації: більшість із них − за денною формою навчання та 2 − як за денною, так і за очно-дистанційною (учителі інформатики, математики, початкових класів); упроваджена варіативна модель післядипломної педагогічної освіти з урахуванням андрагогічного циклу безперервної освіти педагогічних працівників різних спеціальностей і напрямів на основі кредитно-модульного підходу; апробовані інноваційні освітні технології, сучасні досягнення акмеології та андрагогіки.

Аналіз формування контингенту слухачів дозволяє виявити тенденції, пов’язані з потребами в підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів регіону, а також оновлення змісту та організації навчання.

Кількість навчально-тематичних планів збільшилась із 163 у 2012 році до 180 у 2014 році. До навчально-тематичних планів розроблені нові спецкурси, лекції, електронні засоби навчання.

Також організовано 12 інтегрованих курсів за 9 напрямамидля педагогів, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів (навчанням охоплені 240 осіб – 6 % від загальної кількості слухачів).

Навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації здійснюють:9 старших викладачів,20 кандидатів наук, 13 доцентів,4 професори.

У 2014 році оновлено структуру та зміст освітнього Інтернет-порталу МОІППО, на якому розміщені тематичні сайти: «Профільне навчання», «Віртуальна профільна школа» для підготовки педагогічних працівників до організації дистанційного профільного навчання, «Вільне та відкрите програмне забезпечення», «Інформатика в школі», регіональна Вікіпедія, «МиколаВікі» (для вчителів математики), обласного учнівського навчально-виховного проекту «Ланцюг поколінь», «Е-журнал «Шевченку  200», «Інтернет-форум, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка», лабораторії моніторингу якості освіти, Миколаївського регіонального центру Інституту обдарованої дитини НАПН України.

Надзвичайно актуальною стала розробка інститутом регіональної Програми сприяння професійному розвитку педагогів, що дозволить забезпечити високий освітньо-кваліфікаційний рівень професійної зрілості й компетентності керівних, педагогічних та методичних кадрів, їх готовність працювати в нових умовах реформування регіональної освіти.

Особливої актуальності в діяльності освітян Миколаївщини у 2014 році набула координація роботи районних (міських) методичних кабінетів (центрів) із актуальних питань нового змісту освіти. Діюча система заходів, у яких беруть участь педагоги, що спрямовані на підвищення якості освіти в області, сприятиме підвищенню їх фахової майстерності.

У міжкурсовий період до науково-методичної роботи залучені понад 10 тисяч педагогічних і керівних кадрів, проведені близько 400 заходів за рік, упроваджені нові форми навчання більш практичного спрямування (тренінги, семінари, дебати, дискурси, методичні квести, бенчмаркінги, вітальні, авторські творчі майстерні, майстер-класи, університети знань, школи педагогічного досвіду, педагогічні студії, стажування, проходження навчання за основним місцем роботи). Для задоволення індивідуальних освітніх запитів педагогів запропоновані понад 40 проектів професійного розвитку, сертифіковані учасники 26 проектів.

Із метою подальшого вдосконалення роботи на місцях, підвищення якості освіти в регіоні вважати у 2015 році першочерговим завданням державного значення розвиток професійних компетентностей, зростання кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, якість дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти в регіоні відповідно до суспільних викликів та державної орієнтації на європейські стандарти.

Звіт про роботу структурних підрозділів заслуховувався на спільних засіданнях кафедр і відповідних лабораторій 22–24.12.2014. Загальний звіт про діяльність МОІППО представлений за формою згідно з листом Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України від 01.11.2013 № 14.1/10-3588 і схвалений на вченій раді МОІППО 25.12.2014 (протокол № 4).

Вкладення:
Скачати цей файл (moippo2014.pdf)moippo2014.pdf[ ]7405 Кб

ЗВІТ Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти про діяльність у 2013 році

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – МОІППО) спільно з органами управління освіти, педагогічними колективами, батьками, громадськістю області у 2013 році спрямував свою роботу на реалізацію державної освітньої політики в усіх секторах галузі. Здійснюючи нормативно-регулювальне, організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, орієнтуючись на пріоритети, визначені Міністерством освіти і науки України, та завдання, поставлені обласними органами місцевого самоврядування, інститутом визначено формування змісту регіональної системи післядипломної педагогічної освіти щодо забезпечення доступності до якісних освітніх послуг педагогічних і керівних кадрів, а також дітей та учнівської молоді Миколаївщини, задоволення їхніх освітніх запитів, потреб, розвиток талантів та обдаровань.

Особливої актуальності в розвитку регіональної освіти набула управлінська компетентність директора навчального закладу, що націлена на задоволення головного користувача – Дитини. Звідси, пріоритетним завданням департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та керівного корпусу освітян області у 2013 році було визначено спільне напрацювання Соціального паспорта (освітня галузь) кожного населеного пункту області, завдяки якому кожен район не тільки отримав реальний аналіз сучасного стану економіки, зокрема освіти, але й уможливив прогнозування перспектив розвитку на найближче майбутнє, що стало основою для конкретних рішень методичних служб та органів управління освіти.

Нормативним підґрунтям роботи над Соціальним паспортом кожного регіону стали: Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (стаття 3); Національний план дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»; розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіональних планів створення освітніх округів і модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів» (від 05.09.2012 № 675-р); розпорядження голови облдержадміністрації «Про розробку прогнозів соціального розвитку населених пунктів Миколаївської області на період до 2017 року» (від 02.10.2012 № 338-р).

Реформа загальної середньої освіти – модернізація її змісту – потребувала посиленої уваги в діяльності МОІППО до науково-методичного супроводу впровадження державних стандартів освіти, нових навчальних програм, нового покоління підручників, відповідно й уточнення змістовного наповнення тематики курсового підвищення кваліфікації. Йдеться про реалізацію завдань державної політики у сфері освіти, розвиток професійної компетентності педагогічних та керівних кадрів області, готовності їх до роботи в новому інноваційному режимі. Особливої актуальності в діяльності структурних підрозділів інституту набула координація роботи районних (міських) кабінетів (центрів) щодо взаємодії між методичною службою та органами управління освіти в науково-методичному забезпеченні системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, реалізації державних та обласних програм, проведенні масових заходів із педагогами й учнівською молоддю, участі в міжнародних, всеукраїнських та регіональних програмах і проектах, підвищенні кваліфікації, співпраці в міжкурсовий період тощо.

Основною формою, що забезпечує взаємодію всіх складових системи неперервної педагогічної освіти, розкриття шляхів використання педагогічними та керівними кадрами області теоретичних знань в їх практичній діяльності, оволодіння новими технологіями, удосконалення професійної майстерності, є курси підвищення кваліфікації, котрі дають можливість кожному педагогу, щонайменше один раз на п’ять років, пройти впорядковане навчання, долучатися до ресурсів закладів післядипломної педагогічної освіти, які є більш потужними, ніж ресурси загальноосвітніх навчальних закладів та районних (міських) методичних кабінетів (центрів).

Станом на 01 грудня 2013 року курсами підвищення кваліфікації впродовж року охоплено 4 363 педагоги і керівники Миколаївської області. Порівняно з минулими роками зросла кількість слухачів, які пройшли курси за денною формою навчання: 4 266 осіб (87 % від загальної кількості слухачів) у 2012 році та 4 363 (95 % від загальної кількості слухачів) у 2013 році. Забезпечено роботу 171 групи.

Реалізація будь-якої програми, освітніх стандартів значною мірою залежить від професіоналізму вчителя, його вміння трансформувати свої знання учням, що стануть інвестиціями в їх майбутнє. Система заходів, у яких беруть участь педагоги, спрямована на підвищення якості освіти в області та сприяє вдосконаленню їх фахової майстерності. Це як загальновизнані форми, так і нетрадиційні, суть яких полягає в акмеологічному підході до неперервної освіти.

Визначальними серед них у 2013 році стали такі, як:

 • стажування слухачів курсів у науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах, підприємствах України (учителі фізики, української мови і літератури, географії, економіки, світової літератури; усього стажування пройшли близько 637осіб);
 • залучення вчителів-практиків до розробки навчально-методичного забезпечення викладання за новим змістом освіти;
 • виїзна педагогічна практика в навчальні заклади сільської місцевості з метою популяризації перспективного педагогічного досвіду (проведено на базі міст Миколаєва, Южноукраїнська, Вознесенська, Снігурівського, Миколаївського, Жовтневого, Новобузького, Березанського районів);
 • фахові екскурсії для слухачів курсів (об’єкти культурної спадщини, обсерваторії, виробничі підприємства, АЕС, заповідники тощо);
 • зустрічі з авторами підручників, видавництвами;
 • підтримка творчих зв’язків із відомими вченими країни, земляками, які роблять вагомий внесок у розвиток світової науки і техніки.

Реалізація основних напрямів державної політики в галузі освіти, рекомендацій Державної інспекції навчальних закладів України, професійних та особистісних запитів учасників навчально-виховного процесу дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів, соціального замовлення інститутом у 2013 році здійснювалася таким чином:

 • запроваджено нові ефективні форми підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів області, методичних служб відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні, державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної загальної середньої освіти;
 • уведено кредитно-модульну технологію організації навчального процесу;
 • оновлено зміст, форми, методи і засоби навчання педагогічних працівників ДНЗ відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм розвитку дитини, зокрема програми «Впевнений старт»;
 • створено інформаційну систему підтримки освітнього процесу;
 • здійснено змістове наповнення щодо вирішення проблеми формування здоров’язбережувального середовища, валеологічної культури учасників навчально-виховного процесу;
 • розроблено систему заходів, спрямовану на підтримку батьківської громадськості, освітньої реформи;
 • удосконалено систему роботи педагогів області з обдарованою учнівською молоддю в контексті нових соціальних ініціатив Президента України;
 • забезпечено національний та регіональний моніторинг якості освіти, ЗНО;
 • здійснено психолого-педагогічний та науково-методичний супроводи навчально-виховного процесу відповідно до нового змісту освіти;
 • реалізовано державні та обласні програми стосовно освітнього контенту;
 • створено систему безперервної мовної політики, що забезпечує обов’язкове оволодіння державною мовою, можливість опанувати рідну мову національної меншини та іноземних мов;
 • розширено участь навчальних закладів, педагогів, науковців, учнів у різних проектах, програмах національних і міжнародних організацій, співтовариств;
 • підвищено статус та якість шкільної природничо-математичної освіти в ЗНЗ області;
 • апробовано та запроваджено різні моделі державно-громадського управління розвитком навчальних закладів;
 • вироблено та запроваджено в освітню практику ефективний адміністративний та фінансовий менеджмент.

Із метою науково-методичного супроводу забезпечення якості дошкільної та загальної середньої освіти впродовж 2013 року інститутом здійснено експертизу педагогічних інновацій, розроблено та апробовано регіональний зміст освіти (варіативна складова навчальних планів), забезпечено експертно-аналітичну діяльність авторських програм, електронних і технічних засобів навчання тощо.

Отже, відповідно до плану роботи МОІППО на 2013 рік уся діяльність працівників закладу була підпорядкована ключовим напрямам державної політики в галузі післядипломної освіти, зокрема:

 • оновленню системи післядипломної освіти на основі філософії «людиноцентризму» як стратегії національної освіти;
 • модернізації роботи, адекватно до вимог часу;
 • трансформації структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, переорієнтації змісту післядипломної освіти на цілі сталого розвитку;
 • створенню й забезпеченню можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей навчання, різних форм та засобів отримання освіти;
 • побудові ефективної системи регіонального виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді на засадах партнерства педагога з батьками, громадськістю;
 • забезпеченню доступності та неперервності освіти впродовж життя засобами ІКТ;
 • формуванню здоров’язбережувального середовища педагога, екологізації освіти, валеологічної культури учасників навчально-виховного процесу;
 • розвитку наукової та інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти, підвищенню її якості на інноваційній основі інформатизації післядипломної освіти, удосконаленню бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки;
 • забезпеченню національного та регіонального моніторингу системи освіти;
 • підвищенню соціального статусу педагога;
 • створен ню сучасної матеріально-технічної бази системи освіти.

Звіт про роботу структурних підрозділів заслуховувався на спільних засіданнях кафедр та відповідних лабораторій 16–20.12.2013. Загальний звіт про діяльність МОІППО представлений за формою згідно з листом Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України від 01.11.2013 № 14.1/10-3588 й схвалений на вченій раді МОІППО 25.12.2013, протокол № 5.

Вкладення:
Скачати цей файл (Звіт МОІППО 2013.pdf)Звіт МОІППО 2013.pdf[ ]8144 Кб
Ukrainian English German Polish Russian
Портал МОІППО
Обличчя української культури
Безкоштовні сайти для шкіл
Інформаційне середовище

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання