Єдина Країна! Единая Страна!
 
21 | 05 | 2018
Головне меню
Методичні матеріали
Заходи
ВхідДистанційне навчання

Про ефективність підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання з метою якісного розвитку компетентностей педагогічного працівника

Про ефективність підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання з метою якісного розвитку компетентностей педагогічного працівника

      Рисунок14

               Ключова роль у системі освіти належить учителю. Саме завдяки діяльності педагога реалізується державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини.
Напрями державної політики у сфері освіти визначено Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, наказом МОН України від 30.10.2013 № 1518 «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями». У Законі України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа», Програмі розвитку освіти Миколаївської області на 2017–2021 роки пояснюється, що новий зміст курсів підвищення кваліфікації повинен орієнтуватися на формування ключових компетентностей для життя в умовах створеного сучасного освітнього середовища, що стимулюватиме вивільнення креативного потенціалу як учнів, так і педагогів.
        Спільним у цих регламентуючих нормативних документах є:
• безперервне навчання на основі технологічних процесів;
• різні форми і види навчання дорослих;
• багатоваріантні, різнорівневі ОПП;
• свобода вибору місця, термінів, змісту і форми безперервної педагогічної освіти;
• практична спрямованість підвищення кваліфікації з фаху.

Проблеми, пов’язані з компетентнісно-орієнтованою освітою, вивчають відомі міжнародні організації: ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку.
Індикатори розвитку очно-дистанційної форми навчання – це створення умов і якісне навчання. Іншими словами, успішність і якість дистанційного навчання великою мірою залежать від організації і методичного супроводу, якості програмних та навчальних матеріалів, керівництва і майстерності педагогів, які беруть участь у цьому процесі.
Інструментом забезпечення успіху очно-дистанційної форми курсів підвищення кваліфікації у МОІППО стало наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні системою освіти.
Дистанційне навчання ще називають «освітою протягом усього життя» через те, що більшість тих, хто навчається, є дорослими людьми, вже мають вищу освіту. Що змушує людей поєднувати свою професійну діяльність із постійним самовдосконаленням? Шалений темп життя, підвищення рівня професійних і технологічних знань, що старіють кожні 1–2 роки, а також досягнення кар’єрного зростання. Якщо не впроваджувати сучасні технології навчання, то ефективність підвищення кваліфікації педагогічних працівників та якість розвитку їх компетентностей буде об’єктивно відставати від рівня, необхідного на ринку праці.
Одним із видів інновацій у МОІППО є використання сучасної очно-дистанційної форми навчання з 2009 року.
Із 2011 до 2017 рр. підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою відбувається на платформі дистанційного навчання MOODLE – модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища.
У цьому навчальному середовищі забезпечується «доставка» слухачам курсів навчального матеріалу, відбуваються інтерактивні види взаємодії слухача та викладача: викладачі-розробники дистанційних курсів можуть розміщувати теоретичні матеріали, практичні завдання, проводити віртуальні лабораторні роботи, інтерактивні види занять, обговорювати актуальні проблеми, створювати персональні веб-ресурси, працювати в колективних проектах, соціальних мережах, а слухачі курсів – отримувати on-line-консультації та поради викладачів за допомогою Skype, чатів, форумів, відеоконференцій, відеолекцій, мультимедійних презентацій, гіперпосилань на освітні інтернет-ресурси тощо. Тому спостерігається позитивна кількісна та якісна динаміка навчання (2011 рік – 4 гр. – 76 слухачів). Удвічі збільшилася кількість навчальних груп і, відповідно, слухачів курсів у 2012 році (8 груп – 170 слухачів). У 2013, 2014 роках із однаковою кількістю груп спостерігалося зменшення слухачів курсів (5 груп –102 слухача, 5 груп – 97 слухачів). У 2015 році зменшилася кількість груп до рівня започаткованого (2 групи – 56 осіб). За останні два роки (хоча кількість навчальних груп коливається від 6 до 4, з незначним зменшенням загальної кількості слухачів) з’являється по декілька груп слухачів курсів із однаковою категорією педагогічних працівників. Наприклад, 2016 рік – 2 групи вчителів трудового навчання (обслуговуючі види праці) – 22 особи.

Переваги очно-дистанційної форми проходження курсів підвищення кваліфікації

 

Детальніше...

Вебінар на тему «Дистанційне навчання: проблеми та перспективи їх вирішення»

Вебінар на тему
«Дистанційне навчання: проблеми та перспективи їх вирішення»


Бабійчук В.Г., методист ЛІРДО МОІППО.
25.05.2016. о 14.00.


          Доброго часу доби! Вас продовжує вітати ЛІРДО МОІППО в особі методиста цієї лабораторії Бабійчук Валентини Григорівни.
І сл. Пропоную Вашій увазі переглянути презентацію на тему «Планування та організація дистанційного навчання дорослих за структурованим дистанційним курсом»
ІІ сл. Оскільки за прогнозами ЮНЕСКО, у XXІ столітті 40% - буде відведено на дистанційне навчання дорослих, а решта - на самостійне. То із трьох пропонованих форм освіти дорослих – саме формальна освіта – передбачає очно-дистанційну форму підвищення кваліфікації з отриманням свідоцтва в курсовий період, а дві інші форми навчання дорослих (неформальна та інформальна) реалізують накопичувальну систему формування професійно-педагогічних компетентностей у міжкурсовий період.
ІІІ сл. Зрозуміти привабливість дистанційного навчання допоможе візуалізована ментальна карта характерних рис дистанційного навчання дорослих, яка і дасть відповідь на запитання: 
• У чому полягає суть ідеї відкритої освіти?
• Чи є альтернативне навчання класно-урочній системі?
• Яке середовище краще обрати для дистанційного навчання?
• Як спланувати і організувати дистанційне навчання дорослих за структурованим дистанційним курсом?

Детальніше...

Організація і планування курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Миколаївщини в середовищі дистанційного навчання післядипломної педагогічної освіти

Рисунок222ВИПУСКНА РОБОТА Бабійчук Валентини Григорівни, методиста лабораторії інноваційного розвитку та дистанційної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
У випускній роботі зроблено аналіз передумов та покрокової організації і планування курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Миколаївщини в середовищі дистанційного навчання післядипломної педагогічної освіти, які підкріплюються скріншотами з презентацій-виступів та дистанційної сторінки порталу МОІППО. В роботі також представлено концепцію запровадження дистанційного навчання та варіанти альтернативних моделей інтенсивного набуття знань, апробовані модифікації курсів підвищення кваліфікації педагогів у рамках дистанційної форми навчання. Акцент зроблено на нормативно-правові аспекти відповідності внутрішніх і зовнішніх регламентуючих документів, ефективну побудову навчального середовища на платформі Moodle та досвід його застосування у навчальному процесі, що передбачає якісний очікуваний педагогічний ефект і сформовані предметні та ІКТ-компетентності педагогів.
У додатках представлені авторські види діяльності з цієї проблеми з посиланням на веб-ресурс: презентації-виступи на засіданнях Вченої ради, розроблені Положення, створений дистанційний курс на платформі Moodle (на тренувальному майданчику), розміщені в середовищі дистанційного навчання логічно завершені авторські теми-модулі та тьюторство груп, модерування навчальної платформи очно-дистанційної Школи для обдарованої і здібної учнівської молоді, а також посилання на низку статей про дистанційне навчання тощо.

Про результати експертизи розроблених дистанційних курсів та їх схвалення до використання на курсах підвищення кваліфікації в МОІППО

Про результати експертизи розроблених дистанційних курсів та їх схвалення до використання на курсах підвищення кваліфікації в МОІППО
Захар Ольга Германівна,
завідувач лабораторії інноваційного
розвитку та дистанційної освіти МОІППО

           В інформаційному суспільстві стає обов'язковим здобуття знань упродовж усього життя людини. Післядипломна педагогічна освіта є важливим компонентом освітньої системи, оскільки створює умови для неперервного особистісного та професійного розвитку вчителів, інноваційного перетворення всієї освітньої галузі. Сьогодні є нагальною потреба вдосконалення не лише змісту навчання, але й системи організаційних форм і методів підвищення кваліфікації педагогів, що адекватні вимогам ринку праці інформаційного суспільства. У галузевій концепції розвитку неперервної педагогічної освіти зазначено, що вдосконалення змісту навчання і організації освітнього процесу з метою розвитку педагогічної майстерності вчителя як системи його професійних компетентностей є одним із пріоритетних завдань неперервної педагогічної освіти, а її розвиток має бути спрямований на модернізацію на всіх рівнях освіти змісту та технологій навчання відповідно до вимог інформаційного громадянського полікультурного суспільства.
           У сучасних умовах потрібні такі форми підвищення кваліфікації вчителів, що не вимагають відриву від місця роботи, практично не змінюють звичного розкладу професійної діяльності фахівців. Застосування технологій дистанційного навчання стає найбільш прийнятною формою неперервного професійного зростання педагогічних кадрів, дозволяє вирішити проблеми індивідуалізації та варіативності змісту і форм підвищення кваліфікації, професійного вдосконалення педагогічних кадрів. Широка практика використання та результати його впровадження в різних країнах свідчать про економічну ефективність і доцільність упровадження технологій дистанційного навчання в систему післядипломної педагогічної освіти.
З 2009 року в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти запроваджена очно-дистанційна форма курсів підвищення кваліфікації для вчителів, з 2011 року підвищення кваліфікації за такою формою відбувається на платформі дистанційного навчання Moodle, де за очно-дистанційною формою було проведено навчання для вчителів інформатики, математики, фізики, початкової школи, молодих спеціалістів, відповідальних за профільне навчання, заступників директорів з виховної роботи (усього 586 педагогів, рис. 1, 2).

Детальніше...

Внутрішні регламентуючі документи дистанційного навчання в МОІППО

    phoca thumb l img 5627  У Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти поступово запроваджується дистанційна форма навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації.

     Крок 1. Проведено позапланове (жовтень 2014) засідання Вченої ради МОІППО з проблеми "Надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання в МОІППО в умовах імплементації Закону України "Про вищу освіту". У рамках засідання проаналізовано пакет зовнішніх регламентуючих нормативно-правових документів, ліцензування освітніх послуг, відповідність   Статуту з концепцією освітньої діяльності МОІППО, моніторингом регіонального ринку праці. Моніторингові дослідження показали готовність освітян регіону до переходу на нові моделі навчання на курсах підвищення кваліфікації. Апробовані очно-дистанційна форма навчання та дистанційні курси схвалені слухачами курсів (вчителі інформатики, вчителі математики, вчителі фізики, вчителі початкових класів, заступники директорів з виховної роботи), визнані  ефективними, доцільними і такими, що відповідають вимогам суспільства, запитам освітнього ринку праці та забезпечують рівний доступ до якісної освіти протягом життя. Згода МОНУ на надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання можлива лише за дотримання вимог у частинах: інформаційного, організаційного, кадрового, науково-методтчного, матеріально-технічного та програмного забезпечення. На засіданні вченої ради запропоновано чотири (4) моделі надання освітніх послуг за очно-дистанційною формою навчання. На засіданні прийняте рішення про створення двох паралельних робочих груп і видано розпорядження про їх роботу по приведенню внутрішніх регламентуючих нормативно-правових документів  у відповідність до зовнішніх і визначення моделей дистанційного навчання.

    Крок 2. На засіданні Вченої ради (березень 2015) ознайомилися з напрацюваннями робочих груп, зокрема: з особливостями Положення про надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання в МОІППО та відповідними моделями навчання на курсах підвищення кваліфікації.

    Крок 3. На засідання Вченої ради (травень 2015)  представлено робочими групами пакет внутрішніх регламентуючих нормативно-правових документів ("Положення про куратора-тьютора" з нормами часу, "Положення про норми часу для педагогічних та науково-педагогічних працівників які надають освітні послуги за дистанційною формою навчання", Положення про дистанційний курс / стандарт розробки, "Положення про лабораторію інноваційного розвитку та дистанційного навчання" тощо).

Детальніше...

Ukrainian English German Polish Russian
Портал МОІППО
Обличчя української культури
Безкоштовні сайти для шкіл
Інформаційне середовище

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання